Specialundervisning på NFS

Specialundervisningen på Næstved Fri Skoles undervisningstilbud er rettet mod elever, som har specifikke vanskeligheder fagligt, individuelt og/eller socialt.

Derudover giver skolens struktur mulighed for elever, der har brug for samtaler/social træning, herunder konflikthåndtering, for at få denne støtte i hverdagen.

Formål med specialundervisernes arbejde:

  • Afdækning af elevens ressourcer og kompetencer

  • Styrkelse af elevens selvtillid og selvværdsfølelse og sociale kompetencer

  • Forbedring af læse-/stave niveau

  • Forbedring af den mundtlige og skriftlige udtryksevne

  • Forbedring af arbejdsvaner, koncentrationsevne, struktur i skoledagen mv.

Metode:

Der arbejdes ud fra den enkelte elevs standpunkt. Derfor kan forløb med eleven starte med at der tages en matematikprøve + individuelle læse-/staveprøver på elever, herunder ordblindetest. Sammen med de iagttagelser lærer og pædagoger har gjort undervejs i elevens skolegang, danner disse prøver og tests udgangspunkt for en mundtlig og skriftlig orientering af elevens forældre, lærere, samt kommunens psykolog. Der orienteres om elevens standpunkt, arbejdsvaner, social- og individuelle kompetencer, fremgang - og der gives forslag til en fremadrettet handlingsplan, hvilket kan give anledning til en udredning af barnet.

Visitering:

Kontaktlæreren indstiller eleven til et intensivt forløb via SU-teamet. De individuelle prøver, standpunkt, samt tilbagemeldinger fra lærere og pædagoger, danner grundlag for en behovsanalyse.

Specifikt på NFS

Pædagogerne observerer i det sociale rum eller på holdet. Disse observationer ligger til grund for det enkelte barns behovsanalyse. Pædagogerne indgår i det daglige arbejde med SU-eleverne alt efter de specifikke anbefalinger i handlingsplanerne.

SU teamets arbejdsgang er et ugentligt møde og løbende opfølgning.

Generelt

Skolens støtteundervisning tager udgangspunkt i friskolelovens § 3 og foregår i samarbejde med PPR, Næstved Kommune.

Skolen får som en del af statstilskuddet midler til inklusionsundervisning, og søger derudover i samarbejde PPR, Næstved Kommune om midler til specialundervisning i SU-styrelsen. Inklusionsmidlerne er beregnet til børn, der har brug for hjælp i begrænset omfang for at følge den daglige undervisning i klassen - f.eks. et læseløft. Prioriteringen af inklusionsmidlerne foretages af skolen på baggrund af indstillinger fra forældre, lærere og PPR. Ressourcerne er begrænsede, så det er ofte nødvendigt at foretage prioriteringer.

SPS-midlerne er beregnet til de børn, der har brug for egentlig specialundervisning i mere end 9 lektioner om ugen. Midlerne søges på det enkelte barn og skal derfor også udmøntes på det enkelte barn: Der kan være tale om støtte i klassen, individuelle forløb efter skoletid eller som parallelforløb. De konkrete tiltag baserer sig på de årligt udarbejdede handlingsplaner, der udarbejdes til hver enkelt elev.

De tildelte midler udmøntes på forskellig måde:

  • Specialundervisning – individuelt eller på hold uden for skoletiden eller som parallelforløb

  • Læseløft på hold.

  • Matematikløft på hold.

  • Socialtræning i samarbejde med det pædagogiske personale (samvær, samarbejde, konflikthåndtering, adfærdsregulering)

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785