Dansk

Formål

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.​

Kompetencemål​

Efter 2. klasse - Efter Junglen

Læsning

​Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdags-sammenhænge.

Fremstilling

​Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

​Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. 

​Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. 

Efter 4. klasse - Efter Timeland

Læsning

​Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling

​Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

​Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

​Kommunikation

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

Efter 6. klasse - Efter Goplerne

Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling

​Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

​Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

​Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Efter 9. klasse - Efter Ballonerne

Læsning

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

​Fortolkning

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

​Kommunikation

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

​Udviklingen i undervisningen

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

Indskolingen (Junglen og Timeland - 0 til 4. klasse)

Urskoven har deres danskundervisningen tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles undervisning og individuel træning af færdigheder. I de fælles gennemgange lægges der vægt på at introducere arbejdsgange. Arbejdsvaner, værktøjer og fagets discipliner introduceres, så eleverne efterhånden kan arbejde selvstændigt efter en handleplan .


Junglen
Der arbejdes både med kompetenceområderne fra
​0.kl.: Sprog, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse, engagement og fællesskab. Og kompetenceområderne efter 2. klassetrin: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, med fokus på 1. fase af færdigheds- og vidensmålene.
Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. Der arbejdes både selvstændigt i arbejdsbøger, på fagportaler og fælles i klassen.
Undervisningen er tilrettelagt både som fælles forløb og individuel træning. Der er timer, hvor eleverne er opdelt efter klassetrin.

Timeland

Undervisning er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles undervisning og individuel træning af færdigheder. For at træne danskfaget kompetenceområder; Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation bruges læsebogssystemet Læsefidusen. Undervisning er differentieret, da det faglige niveau spænder over flere klassetrin. Det tilstræbes, at møde den enkelte elev på det niveau han/hun er og derfra bygge stilladset, der gør eleven i stand til at løse en opgave og nå et mål, som eleven ikke tidligere har været i stand til uden støtte. Der arbejdes med fremstillingsform og fremlæggelse, der gør eleverne i stand til formidle foran en gruppe.

Der arbejdes med Gyldendals fagportal i dansk, hvor forløbene tager udgangspunkt i en legende tilgange til læring, hvor leverne udtrykker sig og er selvproducerende. Elevernes læring understøttes af lyd, film og billeder, der skærper interessen og giver et levende læringsunivers.

Der arbejdes med følgende delområder; Stavning, læsning, afkodning, grammatik, fremlæggelse og skriftlig fremstilling. Undervisning er individuel og tilpasses den enkelte elevs niveau. Der arbejdes med Sikker Stavning, Sabelkatten, Du ka’ og materiale hentet på diverse læringsportaler.

​Mellemtrinnet (Goplerne 4 til 7. klasse)

Goplerne har et udvidet fokus på selvstændigt individuelt arbejde, hvor elevens medbestemmelse og medansvar for egen læring er i højsædet. Eleverne er derfor selv med til, sammen med en lærer, at tilrettelægge eget individuelt ugeskema (kvartalsvis).

I løbet af Gopler-tiden automatiseres danskfagets værktøjer, der læsetrænes og skrivetrænes under vejledning af læreren. Der arbejdes med følgende delområder: Grammatik, kommunikation, læsning, mundtligt og skriftligt genrekendskab, håndskrift, retstavning, skøn- og faglitteratur, fremlæggelse og dramatiske virkemidler, samarbejde og kreative arbejdsmetoder.

Tematiske og tværfaglige emner, kurser og holdundervisning tilbydes til inspiration og træning inden for de enkelte danskdiscipliner.

Enkelte elever, med behov for ekstra indsats, tilbydes fortsat delvis individuel undervisning, for at sætte fokus på specifikke områder af faget. Denne mulighed har til hensigt at udvikle og igangsætte processer der kan afhjælpe elevens faglige vanskeligheder.

Udskolingen (Boblerne og Ballonerne 8 til 9. klasse)

Boblerne arbejder målrettet mod at følge undervisningen på Ballonholdet det efterfølgende år. Der er stadig plads til at træne individuelt.
Ballonerne har undervisningen tilrettelagt ud fra en årsplan mod slutmålene og den afsluttende afgangsprøve.

Undervisningsplan

Junglen (0-1. klasse)

Læsning:​

​I junglen lægges der i starten vægt på at eleverne får kendskab til de 3 alfabeter (navn, fonem, grafem).

Herefter arbejdes der med at sætte bogstavernes lyde samme til små ord. 


De introduceres fra start til metoden opdagende skrivning, der er en vej ind i læsningen. Sideløbende arbejdes der med afkodning i opdelte opgaver og senere i læsebøger. I de første år er læsningen koncentreret om korte lydrette ord, indtil der opnås større sikkerhed. Læsningen bygges gradvist op og når barnet er klar introduceres de til læsebøger. De introduceres tidligt til læsebogen, først læser de større elever højt for de mindste i deres læsebog og når eleven er klar, læses der selvstændigt i egen bog. Eleverne læser på skift med en voksen.
Fra første klasse, læser eleverne i fællesskab litteratur, der reflekterer deres egen hverdag og er letlæselig. Vi arbejder fælles med læsesystemet “kom og læs 0.kl”og selvstændigt i “du ká læse og forstå 1 og 2” her ud over trænes der selvstændigt online på portalen på www.denførstelæsning.dk

Fremstilling:​

​Bogstavernes form introduceres fælles. Der arbejdes med form og skriveretning i arbejdsbøgerne “kom og læs 0.kl”, “Snart i skole” og ” Lydmuren” 1 og 2. Der trænes også form og skriverretning på denførstelæsning.dk

I metoden opdagende skrivning trænes skriveretning, form og sætningskonstruktion. Der skrives egen tekst til eget billede. Til en start er det enkelte bogstavers lyde der skrives og senere hele sætninger. Eleverne fortæller og viser klassen, hvad de har tegnet og læser deres tekst højt. Det hænges op og der vises det til mor og far. Dette foregår kontinuerlig gennem tiden i Junglen. Det er et fælles tema de skal vælge at skrive ud fra, eksempelvis “Vores tur til åen” som intro til forløbet laves der fælles mindmap over turen på tavlen.
Eleverne har adgang til og bruger Chromebook/computer.

Fortolkning:

Eleverne arbejder med billedkort der kan sammensættes forskelligt. De fortæller historien og udfordres ved at skulle ændre rækkefølgen af billederne og dermed fortællingen. 


Der læses daglig højt af tekster fra forskellige genre. Vi ser forsiden af bogen og taler om hvad den mon kan handle om. Er der billeder vises de løbende enten rundt i klassen eller på skærmen ved tavlen. Der tales om, hvad den handler om og hvem der er med. Det medfører som regel eksempler fra eleverne om tilsvarende oplevelser. Dem tales der om og flere byder ind.
Herudover arbejder vi med højtlæsning, lydbøger og litteraturforløb hentet i/på tilgængelige bogsystemer og portaler. pt Gyldendal og alinea. Her arbejdes der med alt fra genfortælling, dukketeater, sang, tegning, plakater og teater.

Kommuniaktion:

Vi har morgenrunde hver dag, her kan eleverne hvis de har lyst, fortælle hvad de har oplevet. Her trænes de i turtagning og i at lytte når andre taler. Samtale i klassen og det at stille sig op og fortælle/fremlægge trænes kontinuerligt.


Vi arbejder med ordforråd og ordkort, hvor eleven kun med kroppen skal vise, hvad der er på kortet. De andre skal gætte ordet. Vi voksne laver nogle gange rollespil til at visualisere forklaringer til eleverne. Her trænes eleverne i at aflæse kropssprog og toneleje. I den daglige dialog med det enkelte barn hjælper vi dem med at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til det de gerne vil opnå. Her træner vi sproglig bevidsthed.


De trænes herudover i at tale i større forsamlinger på vores morgenmøde eller til vores skolemøde, hvor de trænes i at kunne informere, forklare og argumentere.

Timeland (2-3. klasse)

Kompetencemålene gælder for hhv. 2. klassetrin og 4. klassetrin, hvor det er relevant. Eleverne går oftest i Timeland til og med 3. klassetrin, så en del af kompetencemålene for 4. klassetrin ses først hos Goplerne. Enkelte elever tager det 4. klassetrin i Timeland.​

Læsning:

Eleverne har viden om teksters sværhedsgrad og kender eget niveau.

Eleverne har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet.

Eleverne har viden om måder til at skabe forforståelse. Dette gøres ved at tale om overskrifter og illustrationer

Eleverne kan identificere ukendte ord i tekst og tale. Der tales i klassen om ord der er svære og de bruges i kontekster, så eleverne forstår dem.

Eleverne kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet. Vi arbejder med genfortælling, læs og forstå og fremlæggelse af tekster.

Eleverne har viden om enkle refleksionsspørgsmål. I undervisningen drages der parallel til egne oplevelse og viden om emner.

Eleverne har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord. Vi arbejder fra starten med ordklasserne; Navneord, udsagnsord og tillægsord. Både grammatisk, i fortælling og i skriveprocesser

Eleverne har viden om læseforståelsesstrategier

Eleverne kan samtale om teksters budskaber.

Materiale der benyttet:

Læsebogssystemet, Læsefidusen

Gyldendal; Skriv og læs​

Fremstilling:

Diverse letlæsningsbøger

Alineas dansk portal

Eleverne kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur.

Eleverne kan skrive en sammenhængende tekst på computer og indsætte billeder, ændre i tekstens udseende og størrelse.

Eleverne kender til en tekst og opbygning; start, midte og slutning.

Eleverne kender til genretræk i tekster. Eventyr, fabler, folkeviser, fantasy.

Eleverne kan præsentere et produkt foran klassen. Det kan være en gengivelse af læst stof eller fremlæggelse af en produktion.

De ældre elever kan sætte tegn; punktum, komma, udråbstegn.

Elevernes skrivning er meget lystbetonet. Der undervises ud fra fagmålene, men ofte øver eleverne sig under for læringsrummet i at skrive sammenhængende tekster.

Materialer der benyttes:

Gyldendal; Skriv og læs

Skrivehæfter og god fantasi

Alinea dansk portal

Diverse skriveopgaver fra forskellige fagportaler: Ann-Berit Læs og lær, Opgaveskyen, Dansktip.

Sikker stavning

Fortolkning:

Eleverne kan lege med sprog, billeder og fortælling

Eleverne kan få øje på sproglige træk

Eleverne kan deltage i enkel fortolkning af en tekst. Udpege handlingsbro, hoved - og bipersoner, bestemme tid, tema og budskab

Eleverne kan sætte teksters tema i relation til eget og andres liv

Eleverne har viden om enkle forfatterskaber; vi har arbejdet med Kim Fupz Aakeson, Bjarne Reuter, Katrine Marie Guldager og H.C. Andersen

Materialer der benyttes:

Læsefidusen

Alinea dansk portal

Højtlæsningsbøge

Kommunikation

Eleverne trænes i at lytte og tale. Vente på tur.

Eleverne kan deltage i rollespil og rollelege. Ofte er der rollespil i haven med de ældre elever.

Eleverne har viden om hvordan vi bruges sproget - det verbale og det nonverbale. Det øves gennem små rollespil, samarbejdslege og sportsaktiviteter.

Eleverne har viden om at vi bruger sprog afstemt kontekster.

Eleverne kan lytte aktivt til hinanden og stille spørgsmål.

Eleverne øves i bevidstgørelse om kropssprog og grænser gennem tale om kropssprog

Eleverne ved at der er forskel på det talte - og det skrevne sprog​

Goplerne (4-7. klasse)

Læsning:

Der arbejdes målrettet med elevernes læseforståelse, ordforråd og videre automatisering. Undervisningen indeholder et bredt udvalg af nyere og ældre skøn- og faglitterære tekster, herunder svenske og norske tekster, af stigende omfang og sværhedsgrad, afpasset læseformålet.

Eleverne arbejder med læsningen på varierende måder, både individuelt, parvis og i grupper. Der øves også højtlæsning.

Under læsningen, anvendes og trænes forskellige læsestrategier for at øge elevernes forståelse af det læste/komme i dybden med teksterne, med sigte på at eleverne opnår bevidsthed om hvordan de selv anvender strategierne.

Følgende læsestrategier anvendes:

Skimning, hurtiglæsning, normallæsning, nærlæsning.

Portaler der benyttes:

e-reolen

Gyldendal dansk 3-6 (bibliotek/Værklæsning)

Skriftlig fremstilling:

Der lægges fokus på den gode, spændende fortælling, med primært afsæt i procesorienteret skrivning.

Her opbygger eleverne deres evne til at forbedre og variere deres skriftsprog, samtidig med at de får forståelse for at det at skrive en tekst er en dynamisk proces, hvor omskrivning og feedback er en naturlig del af arbejdet med egen tekst.

Eleverne skifter mellem at skrive i hånden eller i Google Docs, og skal i sidstnævnte opnå færdighederne: Skrifttype, skriftstørrelse og automatisk orddeling ved linjeskift, samt inddeling i afsnit. I begge tilfælde trænes også tegnsætning.

Selve skrivearbejdet tager afsæt i elevernes egne oplevelser, erfaringer, fantasi og viden, sideløbende med at der arbejdes med genrerne: Essay, brev, erindring, klumme og novelle.

I genre-skrivningen lærer eleverne at skelne mellem den refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende tekst.

Eleverne trænes også i at opnå bevidsthed om forskellene på en fiktiv og en ikke-fiktiv genre.

Grammatik og retstavning trænes fortsat i diverse materialer/bøger.

Materialer/portaler der benyttes er:

Dansk 3-6 Gyldendals fagportaler (træning)

Skrivevejen 4 - 7 (Alinea)

Stavevejen 3 - 5 (Alinea)

Sabelkatten (Forlaget Jela)

Skriv varieret- Procesorienteret skrivning til mellemtrinnet (Gyldendal

Fortolkning:

Eleverne arbejder med tekstanalyse og præsenteres for forskellige analysemodeller afpasset den pågældende tekst og fokus-området. (https://dansksiderne.dk/index.php?id=5698#) .

Eleverne skal derudover:

Kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.

Finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.

Forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre.

Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.

Tale med om genrer, hovedindhold, tid, sted, handling, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre

Kommunikation:

Eleverne opnår færdigheder i at:
Give udtryk for egne meninger om tekster og billeder (personlige synspunkter)
Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremførelse. Der arbejdes med at turde stå frem for en forsamling (hold).
Udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, begyndende argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof.
Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.
Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bl.a. gennem rollespil.
Lytte aktivt til bl.a. eventyr, sagn og myter, sange og salmer samt stille reflekterende spørgsmål.
Fungere som mødeleder i en lille forsamling (morgenmøder på skolen)
Deltagelse i skolemøder og retsmøder på skolen, hvor eleverne trænes i verbal kommunikation, løsningsorienterede dialoger og konflikthåndtering.
Udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.
Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
Kende brugen af sproglige virkemidler.

Bobl​erne og Ballonerne - 8. og 9. Klasse

​I Bobler- og Ballonperioden er det tid til faglig fordybelse, og afpudsning af de faglige kundskaber som man tidligere har erhvervet sig. Der arbejdes derudover med at forene danskfaget med historie og samfundskundskab, således at at man opnår viden til at skabe egne holdninger og refleksionskompetence.

Indledning:

​I Bobler- og Ballonperioden arbejdes der målrettet mod at forberede eleverne på folkeskolens afgangsprøve.

Boblerne (8.klasse)

Læsning:

​Der læses en række fiktion- og ikke fiktionstekster fra forskellige litteraturhistoriske perioder, fra middelalderen op til nutiden, af historiske og moderne forfattere, samt andre skribenter.

Den sproglig opmærksomhed øves. Der øves i at læse på, mellem, og bag linjerne.

Oplæsning trænes. f.eks. Intonation, tempo og udtale.

Udvidet begrebsdannelse øves. Analyse, dialog og refleksion.

Eleverne øves i at vurdere og tage stilling, til de udvalgte tekster.

Tekstanalyse øves ved brug af analysemodeller fra f.eks. Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Perspektivering og intertekstualitet øves ved sammenligning af forskellige tekster.

Genrekendskab øves. Hvilke virkemidler anvendes i forskellige typer tekster.

Der øves i læsestrategier – i forhold til forskellige genrer og mål med læsningen.

Elevernes læsehastighed forbedres ved læsetræning.

Fremstilling:

​Genrekendskab øves. Hvilke virkemidler der anvendes i forskellige typer tekster, både fiktion- og ikke fiktion.

Eleverne øves i at skrive i forskellige genre som; novelle, essay, klumme, reportage

Begynde at øve faste rammer for skriftlig fremstilling. Prøve at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler, og på layout.
Der fokuseres på skriftsprog ift. talesprog. Opbygning af en tekst (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse.
Der øves i udvidet tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn m.v.)
Diktatet, retskrivning og ordklasser øves, f.eks. ved brug af Gyldendal webprøver.

Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Fortolkning:

​Samtlige tekster i pensum skal fortolkes helt eller delvist efter udvalgte analysemodeller. For hver enkelt tekst udvælges et fokus, som der arbejdes med fx sproget i en novelle, farvevalget på et maleri, kompositionen på et pressefoto.

Litteraturpensum i overbygningen består af en bredt repræsenteret udvalg af de obligatoriske kanonforfattere, samt et udvalg af nyere forfattere og kunstnere.

På hver årgang vises der udvalgte film, kortfilm og kunstbilleder der passer tematisk ind i litterære forløb.

Tekstanalyse. Brug af analysemodeller fra f.eks. Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Kommunikation:

​Bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, begyndende argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion.

Udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.

Anvende layout og billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation.

Der øves i det talte sprog, ved samtale og fremlæggelser.

Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

​Ballonerne (9. klasse)

Læsning:

Forsat læsning af en række fiktion- og ikke fiktionstekster fra forskellige litteraturhistoriske perioder, fra middelalderen op til nutiden, af historiske og moderne forfattere, samt andre skribenter.

Den sproglig opmærksomhed intensiveres. Der øves i at læse på, mellem, og bag linjerne.

Udvidet begrebsdannelse intensiveres. Analyse, dialog og refleksion.

Eleverne øves i at vurdere og tage stilling, til de udvalgte tekster.

Perspektivering og intertekstualitet øves ved sammenligning af forskellige tekster.

Genrekendskab repeteres, f.eks. hvilke virkemidler der anvendes i forskellige typer tekster.

Der øves i læsestrategier – i forhold til forskellige genrer og mål med læsningen.

Elevernes læsehastighed forbedres ved læsetræning, med henblik på at kunne bestå folkeskolens afgangsprøve i læsning.

Der afvikles to runder i løbet af året hvor den mundtlige prøveform afprøves.

Fremstilling:

​Genrekendskab repeteres. Hvilke virkemidler der anvendes i forskellige typer tekster, både fiktion- og ikke fiktion.

Eleverne træner i at skrive i forskellige genre indenfor både; fiktion- og ikke fiktion såsom, novelle, essay, klumme, reportage.

Begynde at øve faste rammer for skriftlig fremstilling. Prøve at følge en opgaveformulering med fokus på sproglige virkemidler, og på layout.

Der fokuseres på skriftsprog ift. talesprog. Opbygning af en tekst (komposition). Varierede sætninger og ordanvendelse.

Grammatik trænes med henblik på at tegnsætning (punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn, citationstegn m.v.) automatiseres. Diktatet/retskrivning øves ved brug af f.eks. Gyldendal.webprøver. Dette med henblik på afgangsprøven i retskrivning.

Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Fortolkning:

​Litteraturpensum i overbygningen består af en bredt repræsenteret udvalg af de obligatoriske kanonforfattere, samt et udvalg af nyere forfattere og kunstnere.

Samtlige tekster i pensum skal fortolkes helt eller delvist efter udvalgte analysemodeller. For hver enkelt tekst udvælges et fokus, som der arbejdes med fx sproget i en novelle, farvevalget på et maleri, kompositionen på et pressefoto.

På hver årgang vises der udvalgte film, kortfilm og kunstbilleder der passer tematisk ind i litterære forløb.

Der arbejdes med ovenstående, ved hjælp analysemodeller fra f.eks Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Anvendte materiale p.t.

​Min Ottende- og Niende danskbog - Forlaget Delta

Dansk 7 - 10 klasse - https://dansk.gyldendal.dk/

Ind i dansk - analyse og skriveværktøjer - https://indidansk.dk/

Diverse tekster og billeder fra trykte- og elektroniske medier.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785