Håndværk og design

Formål​

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne.

Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Kompetencemål

​Håndværk – forarbejdning:

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.

Håndværk – materialer:
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Design:

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Udviklingen i undervisningen​

De kreative fag er på Næstved Fri Skole en del af dagligdagen og spiller derudover en stor rolle i forbindelse med skolens traditioner. Faget tilbydes som åbent værksted og som kurser løbende. Eleverne kan efterhånden som de er godkendt til at anvende de forskellige værktøjer og materialer indgå i fælles projekter eller individuelle opgave.

Håndværksfaget tilbydes som en del af særlige projekter og som hjælpefag i forbindelse med andre aktiviteter. Kurser rummende de faglige aktiviteter tilbydes løbende.

Håndarbejde tilbydes ligeledes løbende dels som særlige aktiviteter eventuelt i forbindelse med projekter, dels løbende i udvalgt perioder i løbet af skoleåret.

Hvert år afholdes der åbne arrangementer, hvor forskellige grupper af elever gennem kreative aktiviteter i showform viser, hvad de har arbejdet med. Begivenhederne er kreativt arrangementer, der indeholder mange former for praktisk musiske opgaver, der skal løses.

Undervisningens indhold​

Håndværk

Eleverne skal arbejde med:

 • at fremstille og /eller bearbejde materialer med relevante redskaber og værktøj
 • at afprøve og vurdere forskellige materialers muligheder og begrænsninger i forhold til en opgave
 • modeller, arbejdstegninger og beregninger i forhold til konstruktioner
 • komposition, dekorationsteknikker og farver
 • at formgive og fremstille produkter i et udvalg af materialer
 • at udvikle håndværksmæssige kompetencer
 • at blive i stand til at overskue et arbejdsforløb
 • at anvende og betjene værktøj, maskiner og andre teknologiske hjælpemidler relevant og forsvarligt
 • at opbygge kendskab til faglige betegnelser for værktøj og materialer.​

Design

Eleverne skal arbejde med at:

 • idéudvikle inden for forskellige rammer
 • afprøve forskellige former for designprocesser, både intuitive og problemløsende
 • udføre enkle skitser, også 3-dimensionelle, til brug for arbejdsprocessen
 • afprøve og eksperimentere med former, farver, materialer og teknikker
 • anvende it som redskab i designprocessen
 • anvende forskellige former for inspirationskilder i designprocesser, fx det nære miljø, ekskursioner, internettet, litteratur og andre kulturers traditioner
 • inddrage, undersøge og forholde sig til professionelt udformede produkter
 • beskrive og evaluere designprocesser i billeder og ord, fx ved logbog eller blog
 • fremlægge idéer og præsentere produkter.

Materiel kultur

Eleverne skal arbejde med at:

 • inddrage omverdenens praksisnære problemstillinger som afsæt for designprocesser
 • iagttage og vurdere genstandes kommunikative værdi
 • opnå indsigt i, hvordan forskellige samfunds beherskelse af håndværk og design har sat sig spor i historien og påvirker vores samtid
 • undersøge materialers oprindelse og udvælge materialer ud fra etiske overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
 • vælge fremgangsmåder i fremstillingsprocessen, der minimerer miljøbelastningen
 • præsentere og formidle egne produkter, fx gennem udstillinger på eller uden for skolen, ved teaterforestillinger, på hjemmesider eller andet
 • inddrage arkitektur, kunst, mode, trends, håndværk og design som inspirationskilde.

Undervisningsplan

Goplerne (4 – 7. klasse), herunder Timeland (3. klasse)

Slutmål

Håndværk

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til et udvalg af materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især inden for træ,
 • metal og tekstil
 • anvende håndværksmæssige teknikker til bearbejdning af forskelligartede materialer.
 • formgive og fremstille håndværksmæssige produkter, fortrinsvis i træ, metal og tekstil
 • planlægge arbejdsgange og vælge hensigtsmæssige materialer og teknikker
 • anvende relevante maskiner og værktøj
 • kende til fagtermer og sikkerhed i at håndtere værktøj, materialer, stoffer og maskiner på forsvarlig vis.

Design

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til forskellige former for designprocesser fra idé til færdigt produkt
 • arbejde med idéudvikling i kreative og innovative processer, individuelt og i fællesskab med andre
 • inddrage konkrete behov og problemstillinger fra omverdenen i designprocesser
 • arbejde eksperimenterende og problemløsende med relevante materialer, teknikker, farver, form og funktion
 • udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde
 • fremlægge og evaluere designprocesser i billeder og ord samt evaluere færdige håndværksmæssige
 • produkter ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel.

Materiel kultur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • inddrage omverdenen som inspiration for eget håndværk og design og som målgruppe for fælles projekter, der kan skabe værdi for andre
 • give eksempler på håndværk og designs betydning som kommunikationsmiddel
 • medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen
 • give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning
 • af håndværksmæssige produkter
 • præsentere og formidle egne håndværksmæssige produkter i samspil med det omgivende samfund.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785