​Obligatorisk emne Uddannelse og job - Undervisningsplan - NFS

EMU forside til emnet

“Uddannelse og job” er et obligatorisk, timeløst emne fra børnehaveklassen til 9. klasse

I forløbet fra børnehaveklassen til 9. klasse har uddannelse og job afsæt i følgende kompetenceområder: - Personlige valg - Fra uddannelse til job - Arbejdsliv

Undervisningen indgår i fagene dansk, historie og samfundsfag, samt i tværgående projekter og emneundervisning. “Uddannelse og job”har desuden sine egne timer i udskolingen (8 til 9 klasse) som en valgforberedende aktivitet . Disse aktiviteter er delvis planlagt i samarbejde med Uddannelsesvejledningen.

Skolens pædagoger og lærere arbejder generelt med eleverne i deres konkrete kontekst; det vil sige at indholdet i dette obligatoriske emne er en del af skolens hverdag. Emnerne er således ”levende” i hverdag individuelt, gruppemæssigt og generelt (skole-samfund). 

Skolens pædagoger arbejder konkret med eleverne oplevelser; en konkret handling, tanke eller hændelse kan gøres generel enten i en gruppering eller på et morgenmøde. Det betyder at eleverne kan tage emner op der vedrører eksempelvis deres fremtidsdrømme og karrieremuligheder løbende hen over skoleåret.

Valgkompetencer generelt

På Næstved Fri Skole arbejdes der med valgkompetencer hele skolelivet. Valgkompencerne knytter sig til skolens demokratiske opbygning, hvor eleverne deltager i den lang række beslutningsprocesser. Beslutninger vedr. skolens virke og hverdag tages på skolemødet (onsdag hver uge) med deltagelse af alle på skolen. Beslutninger vedr. skolens regler tages eksempelvis på skolemødet.

Indkøb af legeredskaber, ønsker om ekskursioner mv. er ligeledes en del af indholdet på et typisk skolemøde. På den måde trænes eleverne i at tage valg (eller medvirke i en demokratisk valghandling), og da valgene har direkte betydning i hverdagen skabes der en bevidsthed om konsekvenser.

Børnene trænes også i at argumentere for deres forslag og ideer de bringer til skolemødet. Under beskrivelserne henvises der til dette afsnit når det er relevant.​

Bh. kl. - 3. klasse

​I forløbet fra børnehaveklassen til 3. klasse tager vi afsæt i elevernes egne oplevelser og deres hverdag i bred forstand. Disse kobles til gængse arbejdsbegreber og strukturer på arbejdsmarkedet.

Officiel tekst:

I forløbet tages udgangspunkt i elevernes nære virkelighed, deres hverdag i familie, fritid og i skole. 

Der arbejdes med arbejdsbegreber fra hverdagen og bygges videre på elevernes egne erfaringer med arbejde, arbejdspladser,voksenroller og den umiddelbare nære omverden. 

Eleverne skal arbejde med at koble egne ønsker,muligheder og personlige valg. 

I forløbet arbejdes der med at udvide elevens omverdensforståelse, dvs. deres kendskab til det helt nære voksen- liv og det miljø og de omgivelser, som de færdes i. 

Eleverne skal introduceres til betydningen af at træffe enkle valg. I det kompetenceområde, der hedder fra uddannelse til job, skal eleverne arbejde med at indsamle, bearbejde og vurdere informationer om uddannelser og job. 

Eleverne arbejder med sammenhæng mellem uddannelse og job, og der er fokus på, at udbygge elevernes viden om og indsigt i informationssøgning. Slutteligt skal eleverne arbejde med forskellige karriereforløb og de vilkår, der knytter sig hertil.​

Uddannelse og job - obligatorisk emneFærdigheds- og vidensmål (efter 3. klassetrin)

Kompetenceområde/mål

Personlige valg

Eleven kan beskrive egne drømme 

og forventninger​.

Færdigheds- og vidensmål

1.a mine mål​

1.b mine muligheder​

1.c mine valg​

Kompetenceområde/mål

Fra uddannelse til job​

Eleven kan beskrive forskellige 

uddannelser og job.

Færdigheds- og vidensmål

2.a fra uddannelses til job​

2.b information

2.c uddannelse- og jobkendskab

Kompetenceområde/mål

Arbejdsliv​

Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer​​.

Færdigheds- og vidensmål

3.a arbejdsvilkår

3.b arbejdsmarked​

3.c arbejdsliv

Personlige valg:
​Her dækkes målene 1.a;1.b; 1.cVi arbejder med emnet “Mit drømmejob” eleverne får læst bogen Kalle og Palle på arbejde højt og vi taler om de forskellige jobtyper. Vi taler om hvilke job elevernes forældre har og hvordan deres job påvirker familielivet. Hvis muligt får vi besøg af enkelte forældre, der fortæller om deres job.


i 0. og 1. kl laver eleverne opdagende skrivning om deres drømmejob. I 2.og 3. kl laver eleverne en tegning og en kort beskrivelse af deres drømmejob.
Der kan læses mere om jobs i billedbøgerne læs om jobs - jeg kender en… på ereolen.


Fra job til uddannelse:
​Her dækkes målene 2.a; 2.b; 2c;Vi taler om de job eleverne har valgt som deres drømmejob, vi undersøger sammen hvordan man kan blive det, taler om hvad der er vigtig at øve sig på i skolen og hvilke fag der er vigtige for netop deres valg. Vi fortæller om at der er forskellige skoler til forskellige uddannelser og job.

Arbejdsliv:

Her dækkes målene 3.a; 3.b; 3.cVi arbejder med materialet “gæt et job” Der er 36 billedkort af forskellige job.
cl øvelse quiz og byt - Vendespil - Hente-diktat - - Mime konkurrence -
Vi taler om hvilke job elevene kender på skolen, i området omkring skolen og der hvor de bor.

Palleby:

mål dækket: 1.a;1.b; 1.c; 3.a; 3.b; 3.cEleverne i timeland deltager udover ovenstående i faget Palleby, som er en form for læringsspil, her arbejdes der med elevens valg af arbejdsområde i et pengestyret minisamfund.​​

4. - 6. klassetrin​

Officiel tekst:

I forløbet for 4 til 6 klassetrin rettes fokus fra det meget nære og kendte og til et lidt bredere og videre samfundsmæssigt niveau i forhold til uddannelse og job. I kompetenceområdet personlige valg tages afsæt i elevernes kendskab til voksenliv, job og karrierer i elevernes eget netværk og de enkelte forestillinger, de har om fremtiden og voksenlivet. 

Der fokuseres på at udvide elevernes viden om forskellige karriereforløb. Arbejdet med elevernes mål, muligheder og valg integreres med henblik på at udvide valg perspektivet. Kompetenceområdet fra uddannelse til job tager udgangspunkt i elevernes kendskab til uddannelser og erhverv i lokalmiljøet. 

Der fokuseres på at udbygge elevernes viden om indhold og krav i forskellige uddannelser og erhverv samt mulige sammenhænge mellem skolegang, uddannelse og fremtidig beskæftigelse. 

I forhold til arbejdsliv tages afsæt i elevernes kendskab til, hvordan arbejds- fritids- og familielivet ser ud for personer i nærmiljøet. Der fokuseres på at udvide elevernes kendskab til forskellige karriereforløb og de vilkår, som kan knytte sig hertil.​​

Uddannelse og job - obligatorisk emne Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)​

Kompetenceområde/mål

Personlige valg

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Færdigheds- og vidensmål

1.a mine mål​

1.b mine muligheder​

1.c mine valg​

Kompetenceområde/mål

Fra uddannelse til job​

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job

Færdigheds- og vidensmål

2.a fra uddannelses til job​

2.b information

2.c uddannelse- og jobkendskab

Kompetenceområde/mål

Arbejdsliv​

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Færdigheds- og vidensmål

3.a arbejdsvilkår

3.b arbejdsmarked​

3.c arbejdsliv

NFS Goplergruppen Mellemtrinnet

På NFS er mellemtrinnet et læringsforløb i elevens skoletid, hvor der lægges vægt på elevens sociale- og selvbevidsthedsudvikling. Eleven er i en afgørende fase for selvidentifikations processen. Der gives plads og tid til for eleven at afsøge forskellige- og blive bevidst om egne læringstrategier. Eleven har stor medindflydelse på valg af skema og etablering af projekt-og læringsforløb. 

Mellemtrins forløbet på NFS er kendetegnet ved et aldersintegretet forløb, hvor eleven kan dele timer med både yngre og ældre elever afhængig af elevens individuelle udvikling. På NFS ydes differentieret undervisning med elevens individuelle læring for øje. På NFS’ mellemtrin er der årlige individuelle målsætnings samtaler, hvor der samtales om elevens sociale og faglige progression.

På mellemtrinnet dækkes Færdigheds-og vidensmål (efter 6. klasse) på følgende måde:

Palleby: mål dækket: 1.a;1.b; 1.c; 3.a; 3.b; 3.c

I faget Palleby, som er en form for læringsspil, arbejdes der med elevens valg af arbejdsområde i et pengestyret minisamfund.

Historie : mål dækket: 1.a; 1.c; 2.a; 2.c; 3.a; 3.b; 3.c

I faget Historie under emnet “Industrialisering” beskrives og italesættes nødvendigheden af uddannelse ifb. med at indgå i det industrialiseret samfund. Eleverne arbejder med deres forståelse af arbejdsmarkedet, videnskravet og deres egne forudsætninger for at indgå i dette.

Virksomheden: mål dækket: 1.a; 1.b; 1c; 2.a; 2.b; 2c; 3.a; 3.b; 3.c

I faget Virksomheden, som er en form for læringsspil, skal eleverne arbejde i en fiktiv virksomhed, hvor der fremstilles et konkret produkt. Eleverne skal skrive ansøgning og komme til jobsamtale mhp. at få job og evt. special uddanne sig indenfor et specifikt fagområde.

Individuelle målsætningssamtaler: mål dækket: 1.a; 1.b; 1c; 2.a; 2c; 3.c

De individuelle samtaler med eleven bidrager til bevidstgørelse af elevens funktion i forhold til den øvrige omverden. De individuelle samtaler er ikke specifikt myntet på omhandlende fag, men ved fx. undervisningsværing bliver behovet for selvrealisation gennem uddanelse især tydeliggjort.

Arbejdsweekender: mål dækket: 2c; 3.b; 3.c

På NFS afholdes der 2 gange om året arbejdsdag/ -weekend. På disse dage deltager forældre med praktiske opgaver på skolen. Der efterlyses ofte forældre med håndværksmæssig- eller fagspecifik baggrund. Eleverne deltager i arbejdets udførelse, og får en naturlig indførelse i sammenhængen mellem arbejdsopgaver og fagspecifikke kompetencer.​​

7. - 9. klassetrin​

I dette forløb fokuseres på elevernes kommende valg af ungdomsuddannelse. 

Eleverne skal ved udgangen af 9. klasse have en plan for deres videre uddannelse efter 9. klasse, og der arbejdes derfor i dette forløb målrettet for at udfordre eleverne i dette valg. 

Det kan bl.a. ske ved i højere grad at sammentænke undervisningen i uddannelse og job med den kollektive vejledning og de aktiviteter, der hører til i både uddannelse og job og den kollektive vejledning. I forløbet udvides også elevernes kendskab til forskellige former for arbejdsliv og beskæftigelse og de vilkår, der er gældende på det danske og internationale arbejdsmarked.​​

​Det personlige valg

Kompetenceområdet det personlige valg omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

  • Mine mål fokuserer på elevens læringserfaringer og oplevelser i uddannelses- og jobrettede aktiviteter, som bruges i elevens arbejde med personlige mål for uddannelse, job og karriere.
  • Mine muligheder fokuserer på elevens egne ønsker og forudsætninger i relation til forskellige karriereveje, herunder valg af uddannelse og forestillinger om fremtidig job/beskæftigelse.
  • Mine valg fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesser og færdigheder.

​Mine valg

Fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesser og færdigheder.

Mine mål

Der tages udgangspunkt i elevens læringserfaringer og oplevelser i uddannelses- og jobrettede aktiviteter, som bruges i elevens arbejde med personlige mål for uddannelse, job og karriere. Oplevelser i introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg mv. efterbehandles, og eleverne udfordres på viden og holdninger.​

NFS

På NFS arbejdes der med ovenstående i et samarbejde mellem kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejleder kommer på skolen et antal gange i løbet af året. Her orienteres om ovenstående, i samarbejde med klasselæreren, der herefter følger op imellem besøgende fra uddannelsesvejlederen. Uddannelsesguiden anvendes.https://ug.dk/​​

Mine muligheder

Der arbejdes med elevens egne ønsker og forudsætninger i relation til forskellige karriereveje, herunder valg af uddannelse og forestillinger om fremtidig job/ beskæftigelse. Der er her fokus på sammenhænge mellem elevernes selvopfattelse/
​omverdensforståelse og deres valgperspektiv.​

NFS

På NFS arbejdes der med ovenstående i et samarbejde mellem kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejleder kommer på skolen et antal gange i løbet af året. Her orienteres om ovenstående, i samarbejde med klasselæreren, der herefter følger op imellem besøgende fra uddannelsesvejlederen.

​Uddannelsesguiden anvendes:. https://www.ug.dk/6til10klasse


​Samt i Samfundsfag: ​https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jobs-i-danmark/kapitler/vejen-til-droemmejobbet/ungdomsuddannelse

​Mine valg

Der fokuseres på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesser og færdigheder. Elevernes overvejelser om valg af ungdomsuddannelse udfordres gennem arbejde med konsekvenser af forskellige valg. Arbejdet skal danne grundlag for, at eleverne kan begrunde og argumentere for konsekvenser og muligheder i deres valg af ungdomsuddannelse. Eleverne udvikler kritisk forståelse af faktorer, der kan påvirke deres valg. Elevernes angivelse af påtænkt valg af ungdomsuddannelse og arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse indgår i arbejdet med valgprocesser.​

NFS

På NFS arbejdes der med ovenstående i et samarbejde mellem kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejleder kommer på skolen et antal gange i løbet af året. Her orienteres om ovenstående, i samarbejde med klasselæreren, der herefter følger op imellem besøgende fra uddannelsesvejlederen. Uddannelsesguiden anvendes.

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse​

Fra uddannelse til job​

  • Fra uddannelse til job fokuserer på arbejde med lokale, nationale og internationale jobmuligheder og sammenhængen mellem uddannelse og job.​
  • Information fokuserer på informationssøgning, herunder brug af forskellige metoder og kilder, med henblik på at kunne finde og vurdere relevant information om uddannelse og job.​
  • Uddannelses- og jobkendskab fokuserer på elevernes evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige karrieremuligheder.​

Fra uddannelse til job

Der arbejdes med lokale, nationale og internationale jobmuligheder og sammenhængen mellem uddannelse og job. Eleverne får, bl.a. via samarbejde med ungdomsuddannelserne (introduktionskurser, brobygning mv.), indblik i mulighederne for at kunne tage dele af sin uddannelse i udlandet.​

På NFS arbejdes der med ovenstående i et samarbejde mellem kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder, samt i Samfundsfag, forløbet jobs i Danmark

https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jobs-i-danmark

Der orienteres om uddannelsesmuligheder i udlandet via forløb på UG.dk https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/overvejer-du-et-udlandsophold

Information

Eleverne arbejder med informationssøgning, herunder brug af forskellige metoder og kilder, med henblik på at kunne finde og vurdere relevant information om uddannelse og job. Der indgår såvel virtuelle som reale informationskilder, eksempelvis møder med andre unge, ungdomsuddannelsernes hjemmesider og tilknyttede sociale medier.

NFS

På NFS arbejdes der med ovenstående i et samarbejde mellem kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder, samt i Samfundsfag, forløbet jobs i Danmark https://www.ug.dk/

Uddannelses- og jobkendskab

Eleverne arbejder med indhold og krav i forskellige uddannelser, erhverv, jobtyper og former for iværksætteri. Der fokuseres på elevernes evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige karrieremuligheder. Der samarbejdes med virksomheder/ erhvervsliv og ungdomsuddannelser, og eleverne besøger eksterne samarbejdspartnere, ligesom disse deltager i undervisningsforløb på skolen.

NFS

På NFS arbejdes der med ovenstående i et forløb i samfundsfag, omhandlende emner som: Hvordan vælger jeg min karrierevej, og hvordan finde jeg mit drømmejob? Eleverne stifter bekendtskab med ungdomsuddannelserne, og hvilke krav der stilles til de forskellige karrieremuligheder.​https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/jobs-i-danmark/kapitler/vejen-til-droemmejobbet/indledning

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785