Idræt

Formål​

​I faget idræt på Næstved Fri Skole udvikler eleverne kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Et kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse, skal i idrætsfaget give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur. Eleverne får gennem alsidig idrætspraksis mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt.

Desuden er målet at de udvikler forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Indhold​

I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Centralt i faget er en alsidig idrætspraksis, hvor alle tre kompetenceområder bliver sat i spil. Ud over arbejdet med de kropslige færdigheder er fagets kulturelle og dannelsesmæssige kvaliteter bærende for undervisningen. Idræt i skolen danner grundlag for en praksisorienteret undervisning suppleret med teori. Idrætsundervisningen skal indeholde læreprocesser, der knytter sig til tre forskellige dimensioner i faget: Læring i bevægelse, læring om bevægelse og læring gennem bevægelse.

Eleverne bliver gennem elementer i undervisningen præsenteret for livsoplysning og folkelig oplysning i kraft af almenmenneskelige problemstillinger, eksempelvis via dialog omkring etik og moral. Store og små fællesskaber, samt om det at være et individ i et forpligtende fællesskab er centrale. Endvidere skal de møde demokratiet gennem undervisningen. Hver elev skal føle sig værdifuld for og som en central del af holdet, og via dialog og inspiration skal eleverne have oplevelse og indtryk af, at indflydelse og engagement går hånd i hånd for at skabe det bedste udgangspunkt for noget personlig udvikling.​

Organisering

​Eleverne arbejder i klasser, individuelt og i mindre grupper. 

Evaluering

Evalueringen foregår løbende hen over året gennem feedback på mundtlig og praktiske oplæg og øvelser. Desuden arbejdes der i det ældste klassetrin frem mod et muligt udtræk af en prøve i idræt i niende klasse.​

Kompetencemål

Efter 2. klasse - Efter Jungle

Alsidig idrætsudøvelse

​Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

Idrætskultur og relationer

​Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

Krop, træning og trivsel

​Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

Efter 4. klasse - Efter Timeland​

Alsidig idrætsudøvelse

​Eleven kan anvende grundlæggende, sammen­satte bevægelser i idrætspraksis.

Idrætskultur og relationer

​Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

Krop, træning og trivsel

​Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel.

Efter 6. klasse - Efter Goplerne​

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

Idrætskultur og relationer

​Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

Krop, træning og trivsel

​Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel.

Efter 9. klasse - Efter Ballonerne​

Alsidig idrætsudøvelse

​Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Idrætskultur og relationer

​Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv

Krop, træning og trivsel

​Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv.

Udviklingen i undervisningen

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

På Næstved fri Skole er eleverne i bevægelse en stor del af dagen, og de benytter i høj grad skolens omgivelser og hal til sportslige aktiviteter.

På elevernes eget initiativ arrangeres der dagligt holdspil og fangelege i skolens have og tilhørende boldbane. Mange af de lege der bliver leget på skolen, har ofte en høj grad af fysisk aktivitet.

Mere strukturerede idrætsaktiviteter tilbydes løbende i flere fag i både på indskoling (Urskoven) og mellemtrinnet (Goplerne), uden det dog på skemaet behøver at fremstå særskilt som idrætstimer. Det kan være hjernegymnastik og bevægelses matematik. I udskolingen (Bobler og Balloner) er idræt på skoleskemaet og undervisningen er mere målrettet mod afgangsprøven.

Indholdsområder (0-9)

Redskabsområder

  • Dans og udtryk
  • Kropsbasis
  • Boldbasis og boldspil
  • Løb, spring og kast

Fysisk træning

Idrætten skal være med til at styrke børnenes fysiske, psykiske og sociale kompetencer. Gennem idrætsundervisningen motiveres børnene til at dyrke idræt i fritiden og fremme almendannelsen.

Grundtræning

Grundtræning er en del af idrætsfaget på 4.-6. klassetrin. Grundtræning er ikke disciplinorienteret, men retter sig mod den almene kropslige træning/udvikling. Dvs. der fokuseres ikke på de enkelte idrætsdiscipliner, men på træningsbegrebet i en bredere forståelse.

I grundtræning arbejdes der med følgende træningsområder:

  • Styrke (muskelstyrke)
  • Kondition (kredsløbstræning)
  • Koordination (samarbejde mellem hjerne og muskler)
  • Bevægelighed (stræk af led og muskler)

De 4 træningsformer har til formål at styrke samspillet mellem muskler og nervesystemet. Når børnene udvikler deres kompetencer inden for de nævnte træningsområder, vil det være en styrkelse af barnets motorik og en hjælp til at udvikle færdigheder inden for alle idrætsdiscipliner.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785