Samfundsfag

Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.​

Kompetencemål

Efter 9.klasse - Efter Ballonerne

Politik

​Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Økonomi

​Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Sociale og kulturelle forhold

​Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.​

Udviklingen i undervisningen

Udskolingen (Boblerne og Ballonerne 8 til 9. klasse

Samfundsfag Skolens demokratiske miljø lærer eleverne at begå sig i et demokrati. De vænnes allerede i indskolingen til at bruge den demokratiske struktur og de muligheder den åbner i forbindelse med den praktiske hverdag.

De deltager dagligt i Morgenmøderne og har her taleret i en stor forsamling. I forbindelse hermed lærer de at vurdere en sag og tage stilling ved afstemninger. De kan prøve ordstyrerrollen. De deltager i fredags-rengøringen, hvis form er vedtaget demokratisk.

I forbindelse med ugentlige skolemøder har de mulighed for at foreslå ændringer, bidrage til ændringer og er i det hele taget underlagt skiftende regelsæt og procedurer, der diskuteres og vedtages. Et relevant ordforråd læres således tidligt. Aktuelle emner tages løbende op på morgenmøder, skolemøder og særlige orienterings- og/eller debatmøder. I udskolingen tilrettelægges samfundsfagsundervisningen med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Der læses tekster og debatteres indhold. De læste tekster bliver desuden gennemgået kildekritisk og sammenlignet med andre tekster. Pensum tilrettelægges i samarbejde med eleverne efter aktuelle emner og tidssvarende lærebogsmateriale anbefalinger. Dagsaktuelle emner indgår som en væsentlig del af undervisningen.

Undervisningen følger færdigheds- og vidensmål samt kompetencemål som beskrevet i Fælles Mål – Samfundsfag.

Undervisningsplan

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

Undervisningen skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle elevernes lyst og evne til at forstå dagliglivet i et samfundsmæssigt perspektiv og forberede eleverne til en aktiv deltagelse i det demokratiske samfund. Alt andet lige skal undervisningen i samfundsfag være med til at gøre eleverne opmærksom på deres demokratiske dannelse, som har fundet sted i de tidligere skoleår og hermed styrke den inden de afslutter skolen.

Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne udvikler en bevidsthed om samfundet, en kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Undervisningens målsætning er at bidrage til, at den enkelte elev udvikler et personligt værdigrundlag og deltager aktivt i samfundsudviklingen, hermed bliver mere bevidst om deres demokratiske dannelse

I udskolingen Boblerne (8. kl.) og Ballonerne (9. kl.) Arbejdes med følgende emner/temaer:

Emne/tema: Politik

Problemstillinger-fokuspunkter

​De politiske partier - ideologier og demokratiet i Danmark.

Rød- og Blå blok hvad vil det sige? Eleverne opnår indsigt i de grundlæggende politiske “mekaniker” i Danmark og verden.

Andre udtryksformer, besøg og kilder

​Besøg på Christiansborg-Folketinget

http://www.ft.dk/

“Ind I Samfundsfaget A” og “Ind I Samfundsfaget B” Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

Grundloven

“Ind I Samfundsfaget B”Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

Emne/tema: Retssamfundet

Problemstillinger-fokuspunkter

Kriminalitet og straf - rettigheder og pligter i en retsstat. Hvad er mine rettigheder og pligter i en retsstat?

Andre udtryksformer, besøg og kilder

http://www.kriminalforsorgen.dk/ 

Grundloven: http://grundloven.dk/

Portal:

http://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Kriminalitet_og_straf/Regler_i_en_retsstat/Video/Interview%20med%20politibetjent.aspx

“Ind I Samfundsfaget B”Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

Emne/tema: Velfærd

Problemstillinger-fokuspunkter

Den danske velfærdsmodel - stor eller lille stat. Eleverne opnår indsigt, og viden om, rettigheder og pligter i en velfærdsstat.

Andre udtryksformer, besøg og kilder

https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/velfaerd/kapitler/hvordan-velfaerd/indledning 

Klip: https://www.youtube.com/watch?v=6tKxQN_3coA 

“Ind I Samfundsfaget B”Niels Lysholm og Karsten Møller, Aline

Emne/tema: Terrorisme, Danmark i krig og fred

Problemstillinger-fokuspunkter

Danmarks deltagelse i Internationale organisationer - FN, NATO, EU o.a.

Andre udtryksformer, besøg og kilder

Besøg, og rundvisning, på Stevnsfortet.

https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/krig/kapitler/krigen-mod-terror/indledning 

“Ind I Samfundsfaget A”Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

Emne/tema: Økonomi

Problemstillinger-fokuspunkter

Det økonomiske kredsløb: husholdninger, virksomheder, den offentlige sektor og den finansielle sektor.

Andre udtryksformer, besøg og kilder

https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/tjek-paa-oekonomien

“Ind I Samfundsfaget B” Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea​

Emne/tema: EU - den europæiske union

Problemstillinger-fokuspunkter

EUs tilblivelse og udvikling fra start til i dag, Brexit og fremtiden

Andre udtryksformer, besøg og kilder

Den europæiske union https://europa.eu/european-union/about-eu_da 

“Ind I Samfundsfaget B” Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

https://samfundsfag.gyldendal.dk/spot-paa/internationalt-samarbejde

Emne/tema: Lokalsamfundet

Problemstillinger-fokuspunkter

Det kommunale demokrati og administration. Opgavefordelingen mellem stat kommuner og regioner.

Andre udtryksformer, besøg og kilder

Kommunal hjemmeside.

http://www.naeskom.dk/Borger.aspx

KL https://www.kl.dk/

“Ind I Samfundsfaget A” Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

Emne/tema: Internationale Organisationer

Problemstillinger-fokuspunkter

Danmarks rolle i Verden, og deltagelse i internationalt samarbejde. Krige og konflikter

Andre udtryksformer, besøg og kilder

FN

https://un.dk/da/om-fn

NATO

https://um.dk/da/udenrigspolitik/sikkerhedspolitik/missioner-og-operationer/hvad-laver-nato/

“Ind I Samfundsfaget B” Niels Lysholm og Karsten Møller, Alinea

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785