Natur/teknik

Formål​

Eleverne skal i natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.

Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene biologi, fysik, kemi og geografi.

Kompetencemål

​Efter 2. klasse - Efter Junglen

Undersøgelse:

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

Modellering:

​Eleven kan anvende naturtro modeller.

Perspektivering:

​Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Kommunikation:

​Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

​Efter 4. klasse - Efter Timeland

Undersøgelse:

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

Modellering:

​Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.

Perspektivering:

​Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

Kommunikation:

​Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.

​Efter 6. klasse - Efter Goplerne

Undersøgelse:

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.

Modellering:

​Eleven kan designe enkle modeller.

Perspektivering:

​Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Kommunikation:

​Eleven kan kommunikere om natur og teknologi.

Udviklingen i undervisningen​

​Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

Naturfagene geografi, biologi og fysik/kemi introduceres som fag allerede i indskolingsfasen, dels som en del af den faste undervisning, hvor eleverne gøres fortrolige med fagenes begreber og arbejdsmetoder, dels som tilvalg hvor eleverne har mulighed for at forfølge deres interesseområder. Vi har valgt ikke at kalde faget natur- og teknik som i den almindelige skole, da vi har erfaret, at eleverne er mere trygge ved at forholde sig til indholdet i naturfagene, når de allerede fra starten introduceres til de tre delområder.

Der arbejdes meget konkret med fagene: i lokalområdet, med eksperimenter osv., så eleverne får konkrete fysiske oplevelser at knytte deres undren og faglige teorier på. Haven på Næstved fri økologisk havebiotop med lysthus, drivhus og flersædskifte.

Denne og skolens øvrige have og omgivelser inspirerer og tilgodeser, at skolens elever kan få konkrete oplevelser af biologisk art sammen med deres lærere. På mellemtrinnet tilbydes fagene i flere niveauer dels som målrettede værktøjsfag nominer kategorierne informationssøgning, opgaveskrivning, fremlæggelse. I tilrettelæggelsen skeles til slutmålene for fagene

Centrale kundskaber og færdigheder

​at eleverne kan undre sig og bruge deres forestillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for oplevelser, undersøgelser og eksperimenter i deres nære og fjerne omverden.

at eleverne kan forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem menneskers iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter.

at eleverne udvikler sprog, faglige begreber og evne til at argumentere, vurdere og reflektere.

Den nære omverden

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

beskrive, ordne og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber

beskrive og forklare hverdagsfænomener

kende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge

beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne

beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse

anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed

gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne

Den Fjerne omverden

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer

forholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden

redegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden

anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre

beskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele

sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet

anvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed

Mennesket samspil med naturen

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde

beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil

redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker

kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår

vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt

Arbejdsmåder og tankegange

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser

planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder

søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer

udnytte informationsteknologiens muligheder

Mellemtrinet (Goplerne 5 til 7.klasse)

​Fremmedsprog Tysk introduceres i mellemtrinnet som holdundervisning.

Der arbejdes i begynderundervisningen som hold med gloseindlæring, enkle sproglige regler, udtale og indlæring af små dialoger.

Senere bliver undervisningen mere individuel og især i tysk inddrages skriftligt arbejde hurtigt. Der arbejdes med lærebogsmaterialer. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder, de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring.

Udskolingen (Boblerne og Ballonerne 8 til 9. klasse)

​I udskolingen arbejdes med udgangspunkt i tekster og problemstillinger ledende frem mod slutmålene for faget. I holdundervisningen lægges op til at der tilstræbes punktlighed, faglig fokusering, så der hele tiden bevidst arbejdes mod at højne eget sproglige niveau.

De Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget Tysk beskriver slutmålet for undervisningen i faget. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Kommunikative færdigheder

 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

Undervisningsplan

Junglen (0-1.klasse)

Arbejdet foregår hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om børnene selv, deres interesser og deres hverdag. Sansning, direkte iagttagelser, enkle undersøgelser og eksperimenter vægtes højt. Indhold ses i tæt sammenhæng med elevernes egne oplevelser og erfaringer og omhandler let anskuelige forhold. I arbejdet med miljø/sundhedsemner lægges vægt på optimistiske og livsbekræftende indfaldsvinkler.

Forklaringer består overvejende i konstateringer og henvisninger til enkle relationer af typen: ”Det er det samme, der sker, når...” Forklaringer skal være så enkle, at de kan efterprøves af eleverne selv. Uanset emne skal eleverne arbejde med indhold, som viser, at “verden” i al sin mangfoldighed ikke bare består af isolerede fænomener, men at fænomenerne også hænger sammen. Arbejdet omfatter aktiviteter, hvor kendskab til vigtige navne og nyttige grupper indgår.

Eleverne bearbejder iagttagelser, oplevelser og resultater ved hjælp af varierede udtryksformer. Glæden ved at gå på opdagelse, lave forsøg og ved at skabe noget alene eller i fællesskab har en vigtig plads. I valg af indhold og arbejdsform lægges vægt på forhold og synsvinkler, som eleverne selv kan tage stilling til og handle efter.

Eleverne kan fx arbejde med:

 • at kende deres kroppe
 • at opleve med og bruge sanserne
 • at ordne efter forskellige kriterier, fx farve, størrelse, metal/ikke metal
 • at fremstille og anvende modeller
 • at bo og færdes i lokalområdet
 • at opleve og undersøge naturen.


Vi arbejder med udedage på skemaet. Her er 0.-4. kl ude hele dagen i forskellige aktiviteter. Vi tilbereder mad på bål, hvor der er indsamlet urter fra haven eller nærområdet. Her er viden om planterne spiselig/giftig centralt. sanserne se, føle, lugte, smage
Ugedagene har årstiderne, vejret og planternes cyklus som gennemgående emner over året.
Vejret: der måles vind, nedbør og temperatur.
Insekter i haven.
Der indsamles insekter, sorteres, tælles måles og beskrives, fødekæder hvem spiser hvem.
Her undervises i friluftsliv. Bål, mad fra naturen, snitning, træklatring, hulebygning, kanosejlads mv.

Timeland (2 – 3/4. klasse)

Arbejdet koncentreres fortsat om den nære omverden, men samtidig inddrages hyppigt konkrete forhold fra “den fjerne omverden” og “menneskets samspil med naturen”. Iagttagelser og undersøgelser bliver mere systematiske, og de praktiske forsøg udfordrer i højere grad eleverne på “hånd”, “sprog” og “tanke”. Eleverne arbejder med at sammenstille og modstille iagttagelser og data samt at foretage enkle generaliseringer. Der arbejdes med sammenhænge, som bygger på relationer mellem kendte ting og fænomener. Undervisningen foregår i klasserummet, i lokalområdet og i naturen, men også på mindre og overskuelige virksomheder. I undervisningen indgår fagudtryk, navnestof og et begyndende fagsprog. Eleverne udtrykker sig nu i højere grad skriftligt om iagttagelser, undersøgelser, forklaringer og tanker sideløbende med udfoldelse af andre kreative og musiske udtryksformer. Arbejdet knyttes tættere sammen med spørgsmål, hvor eleverne arbejder med vurdering, stillingtagen og muligheder for handling. Eleverne kan fx arbejde med:

 • lokalsamfundet
 • at arbejde og skaffe sig daglige fornødenheder
 • menneske og sundhed
 • vigtige naturfænomener
 • enkle kredsløb og sammenhænge i naturen
 • Jorden i solsystemet.

​Golperne (4-6. klasse)

Der lægges vægt på, at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil med naturen opfattes som ligestillede afsnit. I undervisningen indgår mere komplekse forhold og abstrakte modeller, men der arbejdes fortsat med praktiske færdigheder, og oplevelser i natur og nærmiljø prioriteres højt. På baggrund af egne idéer og hypoteser designer og udfører eleverne nu i højere grad eksperimenter, forsøg og undersøgelser. Computere inddrages til måling og styring, simulering og systematisering af data.

Miljøproblemer belyses især gennem arbejdet med interessemodsætninger ved udnyttelsen af natur og naturressourcer. Der arbejdes med problemstillinger, der både er enkle at overskue og alligevel så tilpas almene, at de viser forskellige sider af samspillet mellem menneske og natur.

Elevernes handlemuligheder står mere centralt, og etiske og samfundsmæssige overvejelser får større plads i undervisningen. Eleverne behandler og formidler deres resultater, erfaringer, synspunkter og holdninger på varieret og kreativ måde.

Eleverne kan fx arbejde med:

affald, genbrug og stofkredsløb

energi, energiformer og energiforsyning

vejr, klima og menneske

naturområder og andre regioner forskellige steder i verden

Jordens og livets udvikling.

Derudover arbejdes der fx. i undrefag såsom “spacy ting”, hvor det spektakulære verdensrum bliver diskuteret og bearbejdet. Forhold mellem den naturvidenskabelige arbejdsmetode og konspirationsteorier bliver behandlet. Der bliver arbejdet med Kroppens unikke og fantastiske funktioner ved gennemgang af ekstremer fx. understøttet Guinness World of Records el. tilsvarende.

Livets udvikling og forudsætninger bliver behandlet ud fra alien konspirationsteorier vs. Naturvidenskabelige forhold og definitioner (fakta eller teorier).

Arbejdet er levende og i dialog med elevernes undren over fx. oplevelser fra nettet.​

​Goplerne 6.-7. klasse

​Faget naturvidenskab er en tværfagligt fag hvor der løbende arbejdes enten fagspecifikt indenfor FYS/KEM, BIO og GEO eller som tværfaglige problemstillinger. Faget sigter på at etablere en naturvidenskabelig begrebsforståelse samt en indsigt i hvordan fagene spiller sammen for at løse fx. miljømæssige problemer.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785