Obligatorisk emne Færdselslære - Uddannelsesplan Næstved Fri Skole

Formål

Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede 

ulykkessituationer.

Stk. 2. Eleverne skal gennem viden om og erfaring med at færdes i trafikken lære, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem handlemuligheder og samtidig sætter begrænsninger i forhold til egen og andre trafikanters færden. Eleverne skal gennem viden om og færdigheder i førstehjælp blive i stand til at hjælpe i forbindelse med ulykker i trafikken.

Stk. 3. I færdselslære skal eleverne blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter, der forstår deres medansvar og forpligtigelser i trafikken både i forhold til deres færden og ved ulykkestilfælde, der kræver førstehjælp. 

Færdselslære ved Næstved Fri Skole følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål , som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

​Kompetenceområder

I færdselslære arbejdes med to kompetenceområder: trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Trafikal adfærd

Børnehaveklassen til 3. klasse

​Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet.

Færdselsregler kan fokusere på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere. Egen sikkerhed kan omhandle, at eleverne lærer om brug og virkning af sikkerhedsudstyr i trafikken.

Andre trafikanter kan tage udgangspunkt i, at eleverne lærer at skelne mellem forskellige typer trafikanter ift. størrelse, fart og hensigt.

Sikker rute kan fokusere på, at eleverne lærer, hvilke ruter der er de mest sikre for dem som fodgængere.

Sikker på cykel kan centreres omkring, at eleverne lærer at manøvrere på cykel.

På NFS… Vi underviser med udgangspunkt i forløb på: https://www.sikkertrafik.dk/bo ern-unge/skole/0-3-klasse

 

 1. Vi gennemfører en gåprøve.
 2. Vi gennemfører den lille cykelist prøve*.
 3. Vi gennemgår trafikskilte.
 4. Vi taler om sikker rute (skole/hjem/fritidsaktivit et), her under hvordan vi færdes på skolens områder og i Rislev.
 5. Vi tjekker cykelhjelme.
 6. Vi tager til Næstved for at lære at færdes i en større by

Vi gennemfører undervisningen på følgende måde; 

Vi arbejder med emnet over hele året. Vi træner, hvordan man går sikkert som gruppe dagligt,når vi færdes mellem skolens bygninger og når vi går på tur i nærområdet.

Vi arbejder herudover i et forløb på 2 uger. Her veksler vi mellem opgaverne fra sikkertrafik.dk og praktisk træning i trafikken. Eleverne ser filmene om Bruno og Niller. Laver hæftet min trafikbog og opgaven den store by laves i grupper. Eleverne farvelægger og opdager hvad der sker i trafikken på billedet.

Vi leger “find skiltet” Her er de mest almindelige skilte blevet gennemgået og derefter leges der med bevægelse.

Vi taler fælles om det vi ser og de opgaver vi laver.

0.- 1. kl. Gennemgår det digitale materiale “På gåtur med Albert og Rose” på computer. Vi afslutter gåprøven i Næstved by.

2. - 3.kl arbejder med det digitale materiale “på cykeltur med Albert og Rose”og slutter ugen af med Den lille cyklistprøve.

4. til 6. klasse

Eleven kan færdes sikkert i trafikken.

Færdselsregler kan fokusere på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for cyklister.

Egen sikkerhed kan tage udgangspunkt i, at eleverne opnår kendskab til typer af distraktorer i trafikken, og hvordan de påvirker elevernes sikkerhed.

Samspil i trafikken kan fokusere på, at eleverne arbejder med de risici, der er forbundet med mødet med andre typer trafikanter, og hvordan de kan færdes mest sikkert ift. dem.

Sikker rute kan omhandle, at eleverne lærer, hvilke ruter der er de mest sikre for cyklister.

På NFS… Vi underviser med udgangspunkt i materialet på: https://www.sikkertrafik.dk/bo ern-unge/skole/4-6-klasse

 1. Vi gennemfører en cykelistprøve svarende til alderstrinet*.
 2. Vi gennemgår trafikskilte.
 3. Vi gennemgår bødetakster
 4. Vi taler om egen færden i trafikken og om samspillet med andre trafikanter/gågængere

Vi gennemfører undervisningen på følgende måde;

I forbindelse med ture i lokalområdet og Næstved by, får eleverne praktisk erfaring med at færdes i trafikken. Vi gennemgår altid forud for en tur, hvordan børnene kan færdes sikkert i trafikken og have den fornødne opmærksomhed på andre trafikanter, så der ikke opstår farlige situationer. Når børnene færdes i en flok oplever vi nogle gange at deres opmærksomhed er mere på kammeraterne og mindre på andre trafikanter. Det giver altid anledning til en god snak om de ting man skal være opmærksom på i trafikken. I løbet af året har vi nogle dage med fokus på trafik. Vi bruger forskellige materialer fra sikkertrafik.dk, hvor børnene på en praktisk og sjov måde lærer om trafik. I “Trafik Tegn og gæt” øver børnene sig i at kende de vigtigste trafikskilte. Vi bruger også “Tip ti bøder” samt “Rødgul-grøn du må gå”, hvor børnene bliver mere bevidste om deres holdninger og adfærd i trafikken. Vi arbejder også med materialet til cyklistprøven og gennemfører så vidt muligt en praktisk prøve.

7 til 9 klasse

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Færdselsregler kan fokusere på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere, cyklister og visse typer af andre trafikanter, fx knallerter.

Egen sikkerhed kan centreres omkring, at eleverne opnår kendskab til risikofaktorers indflydelse på ulykker i trafikken.

Ansvar kan omhandle, at eleverne lærer om deres og andres ansvar i trafikken.

Konsekvensberegning kan fokusere på, at eleverne lærer at kunne forudsige konsekvenserne af egen og andres adfærd i trafikken, de personlige såvel som de samfundsmæssige konsekvenser.

På NFS… Vi underviser med udgangspunkt i materialet på: https://www.sikkertrafik.dk/bo ern-unge/skole/7-9-klasse

 1. Vi fokuserer på trafiksikkerhed, herunder trafikulykker og deres konsekvenser.
 2. Vi fokuserer på hvad der kan forhindre trafikulykker: Egen adfærd og ansvar, trafikplanlægning og sikkerhedsudstyr.

Vi gennemfører undervisningen på følgende måde;

I forbindelse med dansk ser vi filmen”Mens vi lever” hvor vi diskutere, og forholder os til de alvorlige konsekvenser en trafikulykke kan få. 

(Dansk) Vi arbejder med reportagen “Bilulykke brækkede Martins nakke” https://www.sikkertrafik.dk/boer n-unge/skole/7-9- klasse/reportager suppleret med besøg af Sikker Trafik Live” foredrag om konsekvenserne af at have været involveret i en alvorlig trafikulykke. Vi forholde os til, og diskuterer emnerne:

- Valg

- Konsekvenser

- Hvad nu hvis?

(Dansk) vi arbejder med artiklen “Scooterturen kostede over 1.00.000 kroner” https://www.sikkertrafik.dk/bo ern-unge/skole/7-9- klasse/reportager

Vi forholde os til, og diskuterer emnerne:

- Valg

- Konsekvenser

- Hvad nu hvis?

(Matematik) vi arbejde med “Talknuser”, hvor vi forholder til tal og statistik omkring trafikulykker. https://www.sikkertrafik.dk/tal knuser

“360०” Vi ser de forskellige filmklip og diskuterer hvordan ikke kun de direkte involverede i en ulykke, bliver ramt når ulykken sker. https://www.sikkertrafik.dk/bo ern-unge/skole/7-9-klasse/360

​Ulykkeshåndtering

Børnehaveklassen til 3. klasse

Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område.

Skab sikkerhed kan fokusere på, at eleverne lærer at skabe sikkerhed omkring en tilskadekommen i et område uden motoriseret trafik • 

Vurdering af tilskadekommen kan omhandle, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

Tilkald hjælp kan fokusere på, at eleverne lærer at tilkalde hjælp.

Førstehjælp kan centreres omkring, at eleverne lærer at behandle mindre slag og skrammer og at lægge en person i stabilt sideleje.

På NFS…

Der arbejdes med materiale fra
https://xn--brneulykkesfonden00b.dk/
​shop/vare/foerstehjaelp -i-boernehoejde/

Materialet anvendes på følgende måde;

Vi arbejder med førstehjælp i temadage en dag i efteråret og en i foråret. Vi arbejder både opdelt i egne klasser og på tværs af årgange. Her arbejdes med de 2 ovenstående materialer. Der er et elevhæfte med forskellige opgaver og rollespil. Gennem opgaverne, samtale og lege bevidstgøres eleverne om deres handlemuligheder når der er sket en ulykke.

Vi viser eleverne, hvor vores hjertestarter hænger, hvordan de skal gøre hvis den skal hentes. I hverdagen lære eleverne, hvornår det er vigtigt at de tilkalder hjælp fra en voksen. Det lærer de i dialog med de store elever og de voksne.

Vi vurderer sammensætningen af børn og bruger muligheden for en instruktør fra Dansk Røde Kors, hvis vi mener der giver mening at få en underviser udefra. Eleverne afslutter forløbet med at få et diplom.

4. til 6. klasse

Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område.

Skab sikkerhed kan centreres omkring, at eleverne lærer at skabe sikkerhed omkring en tilskadekommen i et mindre trafikeret område.

• Vurdering af tilskadekommen kan fokusere på, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

• Tilkald hjælp kan omhandle, at eleverne lærer at foretage et alarmopkald. • Førstehjælp kan fokusere på, at eleverne lærer at hjælpe ved knoglebrud og hovedskader.

På NFS…

Der arbejdes med materialet “Kan du førstehjælp” fra Dansk Røde Kors. https://www.rodekors.dk/skole/ kan-du-foerstehjaelp

Vi arbejder med førstehjælp to temadage om året, hvor børnene får viden om emnet. Gennem øvelser styrkes børnenes viden og handlefærdigheder i forhold til førstehjælp.

Vi viser eleverne, hvor vores hjertestarter hænger, hvordan de skal gøre hvis den skal hentes. I hverdagen lære eleverne, hvornår det er vigtigt at de tilkalder hjælp fra en voksen. Det lærer de i dialog med de store elever og de voksne.

Vi vurderer sammensætningen af børn og bruger muligheden for en instruktør fra Dansk Røde Kors, hvis vi mener der giver mening at få en underviser udefra.

7 til 9 klasse

Eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Skab sikkerhed kan omhandle, at eleverne lærer at sikre en tilskadekommen i trafikken.

• Vurdering af tilskadekommen kan fokusere på, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

• Tilkald hjælp kan centreres omkring, at eleverne lærer at opgive de rigtige oplysninger ifm. tilkald af professionel hjælp.

• Førstehjælp kan tage udgangspunkt i, at eleverne arbejder med at lære at yde livreddende førstehjælp til tilskadekomne i trafikken.

På NFS...

Vi arbejder med førstehjælp i temadage en dag i efteråret og en i foråret. Vi arbejder både opdelt i egne klasser og på tværs af årgange.

Eleverne instrueres i brug af hjertestarter, det repeteres hvor vores hjertestarter hænger, hvordan man skal gøre hvis den skal hentes og bruges.

I hverdagen lærer eleverne, hvornår det er vigtigt at de tilkalder hjælp fra en voksen. I dialog med de voksne.

Vi bruger muligheden for en instruktør fra Røde Kors, som instruerer i ovennævnte.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785