Engelsk

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Stk. 2. Eleverne skal, ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter, opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kulturer til fremme af deres alsidige udvikling.

Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de bliver fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og kan forberede sig til et liv i et globalt samfund.​

Kompetencemål

Efter 3-4.klasse - Efter Urskoven

Mundtlig kommunikation

​Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk.

Skriftlig kommunikation

​Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk.

Kultur og samfund

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag.

Efter 7.klasse - Efter Goplerne

Mundtlig kommunikation

​Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk.

Skriftlig kommunikation

​Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk.

Kultur og samfund

Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier.

Efter 9.klasse - Efter Ballonerne

Mundtlig kommunikation

​Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.

Skriftlig kommunikation

​Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk.

Kultur og samfund

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Udviklingen i undervisningen

​Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

Indskolingen (Junglen og Timeland 1. til 3. klasse)

Engelsk tilbydes som fag for alle elever fra 1. klasse. Sproget skal leges og læres gennem bevidst og aktiv brug af sproget. En af de vigtigste forudsætninger for at lære et nyt sprog er at turde prøve, er det der siges ikke helt rigtigt, skal det ses som tegn på et udviklingspunkt. Der skal derfor skabes et rum, der er trygt for alle, hvor det vigtigste er at turde springe ud i det engelske sprog.

Udgangspunktet for engelsk hos de helt små er, at det skal være skægt. Sproget skal leges ind. Vi arbejder derfor med korte tekster, sange, rim og remser, billeder, aktive opgaver i klasserummet. Afsættet er i det, der er genkendeligt for børnene. Vi arbejder med emner som; Family, me, clothes, food, the weather etc.

For de ældste i indskolingen arbejder vi stadig med de genkendelige emner, men der er større fokus på det talte sprog og sproglige sammenhænge.

Der er hele tiden fokus på den enkelte elevs progression Der arbejdes i skiftende grupper, alt efter niveau og arbejdsmetode, så den enkeltes personlige udvikling og læringsstil tilgodeses.

Vi arbejder med Alineas fagportal hvor fokus er på det talte sprog. Skriftligt arbejdes der med bogsystemet Let’s do it og skriftlige opgaver fundet på Sprogtip og Opgaveskyen.

Mellemtrinnet (Goplerne 4 til 7. klasse)

Fremmedsprog tysk/fransk Tysk/fransk introduceres i mellemtrinnet som holdundervisning.

Der arbejdes i begynderundervisningen som hold med gloseindlæring, enkle sproglige regler, udtale og indlæring af små dialoger.

Senere bliver undervisningen mere individuel og især i tysk inddrages skriftligt arbejde hurtigt. Der arbejdes med lærebogsmaterialer med tilhørende audiovisuelt materiale. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder, de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring.

Udskolingen (Boblerne og Ballonerne 8 til 9. klasse)

I udskolingen arbejdes med udgangspunkt i tekster og problemstillinger ledende frem mod slutmålene for faget. I holdundervisningen lægges op til at der tilstræbes punktlighed, faglig fokusering, så der hele tiden bevidst arbejdes mod at højne eget sproglige niveau.

De Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget Engelsk beskriver slutmålet for undervisningen i faget. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

Undervisningsplan

Junglen (1.klasse) & Timeland (2-3.klasse)

Mundtlig kommunikation

 • Eleverne kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
 • Eleverne kan forstå mundtlig engelsk (tilpasset niveau) både i dialog og som monolog
 • Eleverne støttes i at bruge enkle kommunikationsstrategier, så eleverne oplever succes med mundtlig sprogbrug
 • Eleverne opbygger ordforråd, chunks og fraser.
 • Elevernes lærer strategier til løsning af kommunikative problemer
 • Eleverne kan stille og besvare enkle spørgsmål ved hjælp af faste fraser
 • Eleverne kan kort fortælle om sig selv, familien, kæledyr og bopæl
 • Eleverne kan forstå og anvende de hyppigste ord og fraser inden for genkendelige emner.
 • Eleverne træner enkle gættestrategier
 • Eleverne har et grundlæggende ordforråd for at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, kæledyr, fritid, ferier og højtider
 • Eleverne kan indgå i et gruppearbejde og sammen med partnerne selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg - primært 2 børn.
 • Eleverne kan forstå og bruge almindelige hverdagsudtryk med henblik på at fremstille konkrete ønsker og behov

Skriftlig kommunikation

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at fastholde og udbygge deres sproglige nysgerrighed og opmærksomhed, så de tør bruge sproget skriftligt. Den første skrivning kan hjælpes med sætningsskabeloner, hvor eleverne indsætter enkelte ord, og det foregår i genrer, som eleverne kan forstå, som fx instruktion, rim og små fortællinger.

Elevernes har viden om ordbilleder, der ligger tæt op ad dansk

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Eleverne skriver enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser.

Kultur og samfund

 • ​Til at hjælpe eleverne på vej i deres forståelse af børns hverdag i andre kulturer bruges film og kortere filmsekvenser.
 • I undervisningen anvendes der multimodale og genkendelige genrer som billedbøger, rim, remser og mundtlige fortællinger.
 • Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
 • Eleverne kan finde ligheder mellem det engelske - og danske sprog
 • Eleverne kender til eksempler på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger

Goplerne (4-7.klasse)

Engelskundervisningen på Næstved Fri Skole er præget af kreativitet. Læreren har engelsk som modersmål, og det betyder, at når en elev indgår i dialog på engelsk med denne er der tale om en autentisk læringssituation.

Der er fokus på at motivere eleverne ved at gøre læringen underholdende og/eller meningsfuld. En tilgang til at det skal være sjovt og underholdende er stor brug af spil og lege (f.eks. Kategori lege med ord og bogstaver).

En tilgang til at det skal være meningsfuldt er at dreje undervisningen mod dybere filosofiske eksistentielle emner i hverdags- og børnehøjde (f.eks. "skal vi have skoleuniformer, hvad er et godt liv"). En del af lærerens kognitive og bevidste strategi er at sætte sig i elevernes sted, finde sit indre barn frem og spørge sig selv, om hun selv ville synes dette var underholdende eller meningsfuldt i den alder.

Alt arbejdet i goplergruppen er med meget lang elastik i forhold til elevernes ønsker og forskellige variationer i væremåde og tilgang til læring og med meget respekt for relationen og med stor medbestemmelse til eleverne. Eleverne bliver ikke irettesat meget i denne gruppe og der bliver ikke stillet mange specifikke faglige krav i goplergruppen, da fokus er på at lære at lytte til sit indre kompas og på at eleverne skal finde deres retning og vej, og det kan man kun blive guidet til, ikke beordret til. Alt undervisningen foregår på engelsk - læreren vil forklare ting på dansk for eleverne, hvis der er et specifikt behov.

Gopler+ (7.klasse)

Der er en ny relation mellem lærer og elev, som starter med en meget eksplicit forventningsafstemning. Denne forventningsafstemning bliver løbende justeret med det mål, at forventning og elevindsats skal matche. Med til forventningerne hører at indgå aktivt i undervisningssituationen med læreren som klasseleder, møde op med computer, lave lektier til tiden eller hvis man ikke kan nå det, at kommunikere hvorfor ikke samt lave ny aftale om aflevering, at være parat til at blive rettet når man laver sproglige fejl med henblik på at forbedre sine faglige kompetencer. I det hele taget øget meta-kommunikation og refleksion over egen læring og den læringssituation man indgår i, at sætte mål sammen med en klasseleder (læreren) med henblik på sin egen videreudvikling og på at blive bedre til at nå bredere livsmål - at man må yde en indsats for at dygtiggøre sig. I gopler+ gruppen er fokus på at opdage værdien i at lære af andres erfaring og at andres ledelse kan være meget tidsbesparende i forhold til at lære færdigheder. Dette bliver alt sammen gjort i respekt for og med udgangspunkt i den enkeltes situation - det er ikke målet at skabe en konkurrencekultur, men at udvikle ansvarlighed og respekt for andre og sig selv, det vil sige også for at udvikle sine egne evner. Alt det ovenstående bliver grundigt italesat med eleverne, så der er tale om en meget transparent proces. Kritik af skiftet i undervisningsstil m.m.(f.eks. at nu er der ikke lang elastik) bliver håndteret i respektfuld dialog mellem elev og lærer og kontaktlæreren støtter emotionelt op om eleverne. Der bliver lyttet til elevernes ønsker i høj grad, men med øget fokus på dialog om det faglige udbytte.

N.B. Grundet den stærke relation bygget op i goplergruppen oplever læreren en stærk tillid og tiltro fra elevernes side til at opnå de faglige mål, som nu i høj grad er lærerbestemte. Dette også fordi de matcher elevernes mål om at blive bedre til engelsk grundet den nuværende kulturelle og historiske kontekst.​

Kommunikative færdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • Lyttefærdighed, bl.a. med forskellige varianter af britisk og amerikansk engelsk
 • Samtalefærdighed i mange forskellige situationer, fx gennem dramatiseringer, rollespil, simulationer og andre par- og gruppeaktiviteter
 • Færdighed i at kunne give en sammenhængende mundtlig fremstilling, fx i form af korte redegørelser og referater
 • At uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, plakater, collager, tegneserier, video og andre elektroniske medier
 • Læsefærdighed ved brug af forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, fx fortællinger, sangtekster, drama, annoncer, brochurer og opskrifter
 • Skrivefærdighed, så de kan formulere sig mere sammenhængende og give udtryk for fantasi og oplevelser, fx i form af breve, beskrivelser og meddelelser.

Sprog og sprogbrug

Elevernes nysgerrighed er udgangspunkt for arbejdet med sproglig opmærksomhed. Arbejdet med at udbygge ordforrådet inden for centrale områder er væsentligt. Særlig opmærksomhed rettes mod ord og vendinger, der ofte giver anledning til misforståelser. Der arbejdes med de områder inden for udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik, som har størst betydning for, at kommunikationen lykkes. Desuden arbejdes der med forholdet mellem sprogets form og dets funktion fortrinsvis i integrerede sammenhænge.

Sprogtilegnelse

Eleverne skal arbejde med:

 • Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord
 • Lyttestrategier
 • Læsestrategier, herunder skimming og skanning
 • Skriveprocessen og dens faser: førskrivning, nedskrivning, bearbejdning og anvendelse, fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling
 • Anvendelse af ordbøger og andre hjælpemidler.

Kultur- og samfundsforhold

Eleverne skal arbejde med kultur og levevilkår i engelsktalende lande. Hovedvægten lægges fortsat på Storbritannien og USA. Valg af emner udvides fra det nære og genkendelige til også at omfatte fx fritidsliv, natur samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande. De fleste af emnerne bør give mulighed for at drage sammenligninger til egne forhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, fx musik, blade, film og tv-serier. Der arbejdes med kortere skønlitterære tekster, som kan give eleverne en mere nuanceret forståelse af menneskelige relationer og kulturforhold.

Eleverne bør få mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af engelsk er en reel nødvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, pennevenner eller møde med udlændinge i og uden for skolen.

Eleverne skal kunne…

 • Forstå sætninger og hyppigt forekommende udtryk inden for basale områder, fx vedr. personer, familie, indkøb og nære omgivelser
 • Kommunikere inden for enkle, rutineprægede situationer, som forudsætter en enkel og direkte udveksling af informationer vedr. kendte og rutinemæssige forhold
 • Beskrive egen baggrund, nære omgivelser og aktuelle behov i enkle vendinger
 • Forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer
 • Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner og kunne fremføre disse i forskellige former for præsentationer
 • Referere i et enkelt sprog inden for kendte emner og stille spørgsmål og udveksle informationer og ideer inden disse.

Boblerne (8. klasse)

Se Ballonerne vedr. kompetencemålene

Relationen mellem lærer og i en mere "familiær" retning. Forstået på den måde, at nu har vi en fælles kontekst og vi bygger mening ind i læringen ud fra denne. Fokus er på at give endnu mere individuel feedback - eleverne vælger selv om de desuden også vil have feedback i form af en karakter. Forventningerne fra læreren er stadig som i gopler+ gruppen, der opfordres til at øve, lave fejl, lære af dem, bruge læreren til at forbedre sit engelsk.

Ballonerne (9. klasse)

Fokus er på det faglige indhold og på dannelse i forhold til den bredere kulturelle kontekst og de store globale udfordringer. Læreren skubber f.eks. til dem i forhold til USA's globale politiske rolle som stormagt, på de store problemer i verden såsom klimaforandringer, på filosofiske spørgsmål som hvad er menneskets natur.

Et andet aspekt er eksamensforberedelse med henblik på at opnå det bedst mulige resultat, at man skal være parat til at vise, hvad man har lært og tilfredsheden ved at nå i mål i forhold til de faglige standarder. At tage sig sammen, at bede om hjælp. Det er meget vigtigt for læreren, at afgangsprøven er en god oplevelse for eleverne.

Kommunikative færdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • Lyttefærdighed gennem mødet med engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter og som internationalt kommunikationsmiddel
 • Mundtlig sprogfærdighed, fx gennem referater, fremlæggelser og foredrag samt ved at tage del i samtaler, diskussioner og debatter, efterhånden også om mere abstrakte emner
 • Læsning og bearbejdning af forskellige typer af tekster såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv.
 • Forskellige medier og informationskilder, fx databaser, tidsskrifter og leksika
 • At skrive længere sammenhængende tekster, fx i form af redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål

Sprog og sprogbrug

Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed for at kunne benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med gængse sociale omgangsformer i engelsktalende lande.

Der arbejdes med forskelle på tale- og skriftsprog.

I forbindelse med skrevne tekster arbejdes der med teksternes opbygning, sammenhæng og disponering.

Arbejdet med et præcist og varieret ordforråd udvides i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Der arbejdes med de synonymer, faste vendinger og visse kulturbundne udtryk, der oftest giver anledning til misforståelser.

Der arbejdes med centrale grammatiske områder, fx ordklasser, kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retstavning og tegnsætning. Arbejdet med grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig engelsk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge engelsk i og uden for skolen. Elevernes erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog inddrages.

Eleverne skal arbejde med:

 • Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation
 • Læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning
 • Skriveprocessen og dens faser, fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling
 • Ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler.
 • Udnyttelse af andre av-midler
 • ​Udnyttelse af computerens muligheder ved informationssøgning og præsentationer.

Kultur- og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår naturligt i dette arbejde.

Emneområderne kan fx være: unges levevilkår, medier, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, natur og miljø samt aktuelle problemstillinger.

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, fx tidsskrifter, musiktekster, film og tv.

Der arbejdes med skønlitteratur, som kan give eleverne indsigt i levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande.

Slutmål efter 9. klasse (3. forløb)

 • Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • Deltage uforberedt i samtaler om kendte emner, samt redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • Fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt
 • Læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • Udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • Udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • Udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt
 • Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger
 • Anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • Anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • Have en udtale, der ligner en sprogtone fra et af de store engelsktalende lande
 • Anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form
 • Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig
 • Udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen
 • Anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • Abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • Udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • Anvende ordbøger, grammatiske oversigter
 • Bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • Gennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde
 • Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger
 • Benytte informationer fra engelsksprogede kilder
 • Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785