Tysk​

Formål​

Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

​​

Formål​

​Efter 7. klasse - Efter Goplerne

Mundtlig kommunikation:

​Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Skriftlig kommunikation:

​Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Kultur og samfund:

​Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur.

​Efter 9. klasse - Efter Ballonerne

Mundtlig kommunikation:

​Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Skriftlig kommunikation:

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Kultur og samfund:

​Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur.

Udviklingen i undervisningen​

​Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring. På mellemtrinnet er der fokus på at arbejde individuelt og i små grupper, så flere af fagets facetter berøres i løbet af skoleåret. Der er hele tiden fokus på den enkelte elevs progression. Der arbejdes i skiftende grupper, alt efter niveau og arbejdsmetode, så den enkeltes personlige udvikling og læringsstil tilgodeses. 

Mellemtrinet (Goplerne 5 til 7.klasse)

​Fremmedsprog Tysk introduceres i mellemtrinnet som holdundervisning.

Der arbejdes i begynderundervisningen som hold med gloseindlæring, enkle sproglige regler, udtale og indlæring af små dialoger.

Senere bliver undervisningen mere individuel og især i tysk inddrages skriftligt arbejde hurtigt. Der arbejdes med lærebogsmaterialer. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder, de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring.

Udskolingen (Boblerne og Ballonerne 8 til 9. klasse)

​I udskolingen arbejdes med udgangspunkt i tekster og problemstillinger ledende frem mod slutmålene for faget. I holdundervisningen lægges op til at der tilstræbes punktlighed, faglig fokusering, så der hele tiden bevidst arbejdes mod at højne eget sproglige niveau.

De Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget Tysk beskriver slutmålet for undervisningen i faget. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Kommunikative færdigheder

  • Sprog og sprogbrug
  • Sprogtilegnelse
  • Kultur- og samfundsforhold

Udviklingen i undervisningen​

Gopl​erne (4-7.klasse) - Fra 5.klassetrin

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, som interesserer, fritid, venner, familien og skolen
  • Følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
  • Udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker
  • Gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst· præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche eller rollespil
  • Læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder
  • Skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Udtrykke sig med en forståelig udtale
  • Iagttage ligheder mellem tysk og dansk
  • Anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner
  • Anvende grundlæggende tyske høfligheds- og omgangsformer· afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
  • Kende til ordstilling og ordklasser
  • Stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
  • Gætte kvalificeret i forbindelse med lytning
  • Gætte kvalificeret i forbindelse med læsning
  • Anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation· foretage "ord til ord" opslag i en ordbog
  • Anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland inden for emner, som bygger på elevernes erfaringsverden
  • Sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur inden for deres erfaringsverden

Med faget “Tysk i salen” øver eleverne tyske ord og grammatik gennem bevægelse.

Der benyttes Gyldendals 5.-7. klasses Tysk portal, Alineas PS praktisk sprog, samt forskellige bogsystemer bla. Die Deutsch Bande 1-6 samt egne fremstillede materialer.

8. og 9. klassetrin (Bobler og Balloner)

​Eleverne arbejder med sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur. Indholdet omfatter forskellige aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter.

Kommunikative færdigheder - lytte, tale, læse, skrive

Eleverne skal arbejde med lyttefærdighed ved hjælp af forskellige typer lyttetekster.

Mundtlig udtryksfærdighed, med fokus på udtale og intonation. Målet er at de kan udtrykke egne meninger og reagerer på andres, refererer, kommenterer og argumenterer, spørge om og videregiver informationer om dagligdags forhold.

Der læses og bearbejdes forskellige teksttyper inden for forskellige genrer, f.eks. reklamer, sagtekster, sangtekster, nyheds- og beskrivende tekster

Eleverne arbejder med at uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, f.eks. illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier

Der trænes i at udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.

Eleverne arbejder med at præsentere et forberedt emne f.eks. i form af planche, præsentationsprogram eller lyd- og videoproduktion

Sprog og sprogbrug

Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver i stand til at forstå, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne.

Der arbejdes med at opleve karakteristiske træk ved forskellige teksttyper f.eks. sagtekster og lyriske tekster. Eleverne udbygger, og anvender, et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner. Eleverne lærer at anvende faste vendinger og kulturbundne udtryk - chunks

Der arbejdes med korrekt sætningsopbygning og grundlæggende bøjningsformer af forskellige grammatiske kategorier, der er vigtige for de kommunikative færdigheder, og at anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig. Selvstændige skriftlige opgaver påbegyndes i 8.klasse

Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejdet som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

Grammatik er en væsentlig del af undervisningen, også som selvstændig disciplin.

Der anvendes i undervisningen såvel danske som latinske betegnelser.

Der gives karakter i skriftlig tysk fra 9. kl.

Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker blandt andet ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de bygger på deres erfaring fra arbejdet med andre fremmedsprog.

Eleverne skal arbejde med at udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen, samt at anvende kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger.

Der trænes i at vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, f.eks. lytte efter hovedindholdet eller lytte efter væsentlige detaljer.

Eleverne opøves i at anvende elektroniske ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt.

Der trænes i at anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Kultur og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indgår i dette arbejde.

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold.

Der arbejdes med litteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligdag, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande.

PT anvendes følgende materialer:

Gyldendal webportal Tysk 8 - 10 https://tysk.gyldendal.dk/

“Du bist dran” bogsystem fra Alinea

“Gut gemacht” øvehæfter fra Forlaget Delta

Afgangsprøve

I 9.kl Ballonerne vil træning til den mundtlige- og skriftlige afgangsprøve også være en del af undervisningen, bl.a. ved brug af Gyldendal webprøver.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785