Undervisningsplan for Musik​

Formål

Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik.

Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.​​

​Kompetencemål

Kompetenceområde​​r:

Musikudøvelse​

Efter 2. klasse

Efter Junglen

​Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.

Efter 4. klasse

Efter Timeland

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Efter 6. klasse

Efter Goplerne

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse.

Musikalsk skaben​​

Efter 2. klasse

Efter Junglen

Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.

Efter 4. klasse

Efter Timeland

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Efter 6. klasse

Efter Goplerne

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk.

Musikforståelse​

Efter 2. klasse

Efter Junglen

​Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.

Efter 4. klasse

Efter Timeland

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.

Efter 6. klasse

Efter Goplerne

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder.

Musikundervisningen​

​Faget musik tilbydes for alle elever på Næstved Fri Skole. Musik både som solooptræden og gruppeoptræden er en stor del af arrangementerne på skolen. I forbindelse med årstidsarrangementer, arbejdsweekender mv. er der tradition for, at eleverne optræder for forældre og pårørende med egne eller andres sange. Løbende gennem året danner de ældre elever samspilsgrupper, ofte på eget initiativ. Samspilsgrupperne får hjælp og assistance af personalet, men øver også på egen hånd.

Faget musik er en vigtig del af den kreative eksperimenterende proces som eleverne selv er en del af gennem hele skoleforløbet.

 Faget er derudover også et fag som kræver fordybelse og færdigheder, hvorfor undervisningen også lægger vægt på at give eleverne konkrete redskaber til at begå sig i faget: Elementær musikforståelse, musikhistorie, puls og rytme-bevidsthed samt hørelære/notation.

Skolen har eget veludstyret musiklokale med instrumenter til alle aldersgrupper. Lokalet er åbent for alle elever fra 4 klasse og op, efter den normale skoletid, så alle kan benytte lokalet; personale, forældre og elever.​​

​Undervisningsplan

Junglen (0 – 1. klasse)

Musikundervisningen er tilrettelagt så de tre elementer Musikudøvelse, Musikalsk Skaben og Musikforståelse danner rammen om undervisningen på alle klassetrin, dog med forskellig vægtning.

I Junglen arbejder vi primært med musikudøvelse, herunder den musikalske skaben. Musikforståelse berøres også, men knytter sig i højere grad til elevernes senere skoleforløb.

Musikudøvelse: Eleverne skal lære at at synge med på et alsidigt repertoire af nye og ældre danske sange.

I arbejdet med sange vil der fokuseres på følgende færdigheder: Intonation, stemmeleje, tempo, udtryk og det at holde en fælles puls.

Eleverne vil derudover deltage i sang- og musikalske bevægelseslege der tilsigter en god forståelse af musik som en fælles oplevelse med rig mulighed for samarbejde eleverne imellem.

Musikalsk skaben: Eleverne bliver præsenteret for forskellige musikinstrumenter der bruges i enkle sammenspilsarrangementer med rotation.

Eleverne vil arbejde med rim og remser i en musikalsk sammenhæng, herunder egne små kompositioner.​​

Musikforståelse: Eleverne vil lytte til forskellige kortere musikstykker, og hermed påbegynde en forståelse af de forskellige musikgenrer. Vi vil også arbejde med aktiv lytning ved musikmeditationer hvor eleverne får mulighed for at beskrive musikkens karakter og virkning med egne ord.

Timeland (2 – 3/4. klasse)

I Timeland vil hver musiktime være planlagt ud fra at følgende aktiviteter indgår, for at sikre variation i undervisningen:

 • Synge/spille- aktivitet
 • Bevægelsesaktivitet
 • Lytteaktiviteter

Musikundervisningen bygger på elevernes nysgerrighed og umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Undervisningen er planlagt med alsidighed og variation for øje, og det musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed.

 Elevernes oplevelser og erfaringer med musik fra hverdagen indgår i planlægningen af undervisningen.

​​

Det er derudover vigtigt, at eleverne lærer at deltage hensigtsmæssigt i et musikalsk fællesskab hvor alle elever oplever at deres individuelle kompetencer kommer i spil.​

Eleverne skal:

 • Deltage i musikalsk udfoldelse, herunder sang og sammenspil hvor instrumenter indgår.
 • ​Følge og holde en puls.
 • ​Begyndende nodelære med simple rytmer der klappes, synges og nedskrives af eleverne selv.
 • ​Opbygge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange.
 • ​Arbejde med rim og remser i en musikalsk sammenhæng.
 • ​Stemmetræning med god intonation i større grupper.
 • ​Synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk.
 • ​Deltage i sanglege og bevægelseslege, herunder folkedans.
 • ​Udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls i form af trommer, klap eller tramp.
 • ​Skabe korte melodiske improvisationer med eller uden tekst.
 • ​Komponere små rim, remser og sange i samarbejde med hinanden.
 • ​Deltage i med musikalske dramatiseringsforløb i fællesskab med andre.
 • ​​Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der har en konkret association, herunder meditations musik med fokus på musikkens beroligende egenskaber.
 • ​Udtrykke egne oplevelser af musik i ord, billeder, farver og bevægelse.
 • ​Blive i stand til at kunne bedømme, hvilken af to toner, der er højst, samt om en tonerække går op eller ned
 • ​Kende forskel på hvad en grundpuls og en rytme er.
 • ​Høre forskel på dur og mol.
 • ​Genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter.
 • ​Lære om instrumenterne i et klassisk symfoniorkester - kunne skelne deres lyde og inddele dem i instrumentgrupper.
 • ​Opnå kendskab til forskellige musikgenrer
 • ​Forstå, at musik bruges i mange sammenhænge, og beskrive eksempler på disse.

Goplerne (4 – 7. klasse)

Undervisningen i Goplerne baseres på, at eleverne i stigende grad tager ansvar for egen betydning for det musikalske fællesskab. Eleverne er i stigende grad med til at fastlægge rammerne for de skabende processer. Det er centralt, at eleverne også lærer, hvorledes digitale muligheder kan inddrages i det skabende arbejde. I arbejdet med musikforståelse sættes musikken nu ind i en historisk sammenhæng, og der påbegyndes et arbejde med musikanalyse.

Derudover bliver eleverne præsenteret for det klassiske instrumentarium samt udvalgte klassiske komponister og værker, som de hermed opnår et vist kendskab til.

​Undervisningen bygger senere i Gopler-tiden på, at eleverne forholder sig mere nuanceret til musikeksempler. Eksemplerne omfatter forskellige genrer og stilarter, og præsenteres dels i indspillet form, og dels ved koncerter. Hovedvægten lægges her på musiklytning, men musikken sættes i stigende grad også ind i en historisk og sammenhæng. Det er centralt, at eleverne lærer at reflektere over musik i forhold til kunst og kultur og samtid.

I Goplerne skal eleverne:

 • Deltage opmærksomt i musikundervisningen med bevidsthed om egen rolle og ansvar i den fælles musikalske udfoldelse.
 • ​Viderebygge repertoiret af nye og ældre danske sange og salmer, men også synge sange på andre sprog end det danske.
 • ​Lære at bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning.
 • ​Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper, herunder også solosang.
 • ​Fastholde en enkelt over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang
 • Komponere egne rapnumre med underliggende grundpuls.
 • ​Anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer: Keyboard, trommer, xylofoner, klokkespil, congas, triangel.
 • ​Deltage i Stomp forløb, herunder lave egen stomp-kølle til formålet.
 • ​Spille enkle melodier efter gehør og med støtte af simpel notation.
 • ​Deltage i en række lettere fællesdanse, herunder eksperimentere med at udvikle egen dans til udvalgte musikstykker.
 • ​Udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • Komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer.
 • ​Sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre.
 • ​Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika, herunder arbejde med musikgenrer som begreb.
 • ​Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, farver billeder og bevægelse.
 • ​Gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver.
 • ​Tage stilling til forholdet mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire.
 • ​Forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodi opbygning.
 • ​Kende forskel på melodi og akkompagnement
 • Kunne anvende varierede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning.
 • ​Anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme.
 • ​Opnå kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter, herunder symfoniorkestrets instrumenter.
 • ​Være i stand til samtale om musikkens rolle og funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger samt i medier, herunder også de sociale medier

Boblerne (8. klasse)

Ballonerne (9. klasse)

Musikundervisningen for Boblerne og Ballonerne er et valgfag som eleverne kan vælge i de udbudte perioder. Undervisningen tager primært udgangspunkt i rytmisk sammenspil i grupper af 2-5 elever. Disse grupper har mulighed for at optræde med de indøvede numre til skolens arrangementer. I undervisningen lægges der vægt på målsætning i form af konkrete mål for hvert element af det der indøves.

​Undervisningen vil derudover indeholde musiklytning, musikhistorie og elementær musikforståelse, herunder hørelære og notation.

Slutmål efter 9. klassetrin

Undervisningen leder frem til at eleverne kan:

 • ​lytte aktivt til musik og reflektere over sine indtryk og oplevelser.
 • deltage i det flerstemmige kompositioner
 • opnå færdigheder i den grundlæggende hørelære
 • ​opnå forståelse for musikkens udtryk og sprog.
 • indgå aktivt i et fællesskab omkring indstuderingen og fremførelsen af musik, herunder sammenspil.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785